Formularz Oferty

advertisement
Załącznik nr 1
OFERTA
NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR …./2017
1. Oświadczam, że realizacja usługi będzie prowadzona zgodnie z zakresem określonym w
zapytaniu ofertowym.
DANE OFERETNA
Nazwa firmy:
Adres siedziby:
Telefon:
E-mail:
REGON:
WWW:
NIP:
Reprezentant:
(osoba uprawniona do złożenia oferty)
OSOBA DO KONTAKTU
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
KLAUZAULE SPOŁECZNE
Przy realizacji zamówienia (wstaw znak X):
 Będę spełniać klauzule społeczne
 Nie będę spełniać klauzule społeczne
Uwaga w przypadku stosowania klauzul społecznych należy złożyć oświadczenie nr 3.
CENA
Usługa: Usługa konferencyjna wraz z usługą noclegową oraz wyżywieniem w terminie 19-21.07.2017 r.
Przedmiot usługi
Koszt brutto za 1 uczestnika
Nocleg wraz ze śniadaniem
Kolacja
Obiad
Przerwa kawowa
Cena łączna
Przedmiot usługi
Koszt brutto 1h najmu sali szkoleniowej z wyposażeniem
konferencyjnym
Sala szkoleniowa
2. Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam, że dane zawarte w ofercie oraz
załącznikach są zgodne z prawdą.
3. Oświadczam, że reprezentuję podmiot prowadzący działalność usługową w zakresie zgodnym
z przedmiotem niniejszego postępowania oraz posiadam uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania.
………………………………………………… (data, podpis, pieczęć)
Download