oświadczenie

advertisement
Załącznik nr 9
do Instrukcji zarządzania systemem informatycznym
służącym do przetwarzania danych osobowych
w Ministerstwie Środowiska
Warszawa, dnia ...........................
...................................................................
Imię i Nazwisko
.................................
komórka organizacyjna
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność materialną za otrzymany sprzęt komputerowy
oraz oprogramowanie, wg niniejszej specyfikacji :
Nazwa
Ilość
Oznaczenie w kartotece
sprzętu komputerowego
oraz oprogramowania
Jednostka centralna PC
Monitor
Klawiatura
Mysz
Drukarka
UPS
MS Windows ………………
MS Office ……………..
Inne
.............................................................
podpis
Download