ZAŁĄCZNIK NR 9 - Preliminarz kosztów szkolenia

advertisement
Człowiek – najlepsza inwestycja! PROJEKT: „POSTAW NA AKTYWNOŚĆ”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Załącznik nr 9
..................................................................
(pieczęć wykonawcy)
PRELIMINARZ KOSZTÓW SZKOLENIA
Nazwa szkolenia „Kelner/sommelier z podstawami języka niemieckiego”
Ilość godzin szkolenia 260 godzin na 1 uczestnika
Ilość uczestników ……. osób
TREŚĆ/OPIS
Kwota w zł
1.
Wynagrodzenia wykładowców/trenerów
2.
Inne wynagrodzenia (np. kierownik szkolenia, obsługa
administracyjna, obsługa techniczno-organizacyjna szkolenia
3.
Wynajem/eksploatacja sal wykładowych
4.
Inne koszty stałe (wymienić):
-
I.
KOSZTY STAŁE
Lp.
Suma kosztów stałych
II.
KOSZTY ZMIENNE
Koszt stały za uczestnika szkolenia
5.
Materiały szkoleniowe i inne środki dydaktyczne
6.
Materiały na zabezpieczenie zajęć praktycznych
7.
Odzież robocza
8.
Catering
9.
Inne koszty zmienne (wymienić):
Suma kosztów zmiennych
Koszt zmienny za uczestnika szkolenia
III.
Ogółem koszt szkolenia (I+II)
IV.
Ogółem koszt szkolenia za jednego słuchacza
V.
Koszt osobogodziny szkolenia
................................................, dnia ...............................
...............................................................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Download