Załącznik Nr 1

advertisement
Załącznik nr 1 do SIWZ
……………………….., dnia ……………….
FORMULARZ OFERTY
Pełna nazwa instytucji szkoleniowej
……………………………………………………………………………................................................
Adres
……………………………………………………………………………………………………………
NIP
……………………………………………………………………………................................................
REGON
……………………………………………………………………………................................................
Nazwa banku
……………………………………………………………………………................................................
Nr rachunku bankowego
……………………………………………………………………………................................................
Telefon
……………………………………………………………………………..fax.........................................
e-mail
……………………………………………………………………………................................................
Osoba/y uprawniona/e do porozumiewania się z zamawiającym:
Imię i nazwisko
……………………………………………………………………………................................................
Telefon
……………………………………………………………………………..fax.........................................
e-mail
……………………………………………………………………………................................................
Stanowisko oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania ofert i podpisywania umów w
imieniu wykonawcy:
……………………………………………………………………………................................................
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym na :
Przeprowadzenie szkolenia grupowego osób bezrobotnych pt. „…………………………”* składam(y)
niniejszą ofertę:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zgodnie
z poniższym programem szkolenia za cenę umowną brutto wskazaną w formularzu cenowym.
2. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
3. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy a
warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SIWZ oraz w miejscu i terminie
określonym przez zamawiającego.
4. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania
przedmiotowego szkolenia.
5. Oświadczam(y), że powierzymy podwykonawcom wykonanie następujących części
zamówienia:
……………………………………………………………………………...................................
(jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)
6. Oświadczam(y), że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:
……………………………………………………………………………...................................
……………………………………………………………………………...................................
……………………………………………………………………………...................................
7. Ofertę składam(y) na …………… kolejno ponumerowanych stronach.
……………………………., dnia …………………………….
(miejscowość )
(data)
……………………………………………………………………….
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika wykonawców)
*Wpisać nazwę szkolenia
PROGRAM SZKOLENIA
1. Nazwa i zakres szkolenia
……………………………..……………………………….………………………………..……...
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. Zakres i jakość oferowanego programu szkolenia:
Zakres i jakość oferowanego programu szkolenia jest zgodna z obowiązującymi
standardami kwalifikacji zawodowych i modułowymi programami szkoleń zawodowych,
dostępnych w bazach danych prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Rynku Pracy– www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl *

tak

nie
(*zaznacz właściwe)
3. Czas trwania szkolenia i sposób organizacji szkolenia:
a) Czas trwania szkolenia:
 …………. godzin w tym ………… godzin zajęć praktycznych ………… godzin zajęć
teoretycznych
 ………… dni …………. tygodni ……….miesięcy
Uwaga: zajęcia odbywają się według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25
godzin zegarowych w tygodniu. Za godzinę zegarową szkolenia uznaje się 60 minut, które
obejmują zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą 15 minut.
b) Metodyka prowadzenia zajęć:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone oraz wymagania wstępne
dotyczące kwalifikacji uczestniczek szkolenia(dotyczy również wymaganych badań
lekarskich i psychologicznych wymaganych odrębnymi przepisami):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. Cele szkolenia:
Uwaga: Należy sprecyzować cel szkolenia oraz określić jego rezultaty
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
6.
Plan nauczania określający tematy i treść szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć
edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem w miarę potrzeby części teoretycznej i
części praktycznej szkolenia oraz kadry dydaktycznej prowadzącej poszczególne moduły
Dzień
kursu
Imię i
nazwisko
wykładowcy/
instruktora
prowadząceg
o dany moduł
szkolenia
Nazwa modułu
Treść szkolenia w zakresie
modułu
Zajęcia
teoretyczne
(ilość godzin
przypadając
ych na jedną
osobę)
Zajęcia
praktyczne
(ilość godzin
przypadając
ych na jedną
osobę)
Razem
ilość
godzin
Łączna
liczba
godzin
7. Nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia:
Uwaga: należy opisać zastosowane w trakcie szkolenia metody prowadzenia nadzoru wewnętrznego oraz wskazać
osobę, która będzie do dyspozycji grupy w trakcie szkolenia i będzie odpowiadała za organizację szkolenia i sprawny
przebieg szkolenia.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
8. Posiadane przez instytucję szkoleniową certyfikaty jakości usług

podać jakie (stosowny dokument stanowi załącznik do oferty oraz może być podstawą do
oceny)
…………………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
9. Rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:
Zaświadczenie powinno być zgodne ze wzorem określonym w $18 ust. 2 (Załącznik nr 5)
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych. Do zaświadczenia należy dołączyć suplement zawierający
następujące informacje: okres trwania szkolenia, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych oraz numer
z rejestru zaświadczeń, do którego suplement jest dodatkiem, wraz z podpisem osoby upoważnionej
przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie.


Książeczki Operatora Maszyn Roboczych.
Inne (podać jakie) ……certyfikaty itp…………………………………
10. Zaangażowanie instytucji szkoleniowej w pozyskiwanie miejsc pracy dla przeszkolonych osób
- organizowania wizyt spotkań z pracodawcami w branżowych firmach tzw. dni otwartych
- organizowania uczestnictwa w Targach Pracy
- organizowania spotkań z fachowcami z danej dziedziny w postaci konsultacji indywidualnych
- pomoc przy sporządzaniu CV z wykorzystaniem fachowego słownictwa z danej dziedziny zawodowej.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
11. Formularz cenowy – kalkulacja kosztów szkolenia
UWAGA:
Koszt szkolenia powinien uwzględniać w szczególności:
 należność przysługującą instytucji szkoleniowej, w tym materiałów dydaktycznych,
 koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych
uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do
wykonywania danego zawodu,
Zamawiający informuje, iż przedmiotowe szkolenie realizowane jest w ramach PO KL oraz jest
finansowane, w co najmniej 70% ze środków publicznych i stanowi usługę kształcenia
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, co powoduje, iż jest zwolnione z podatku
VAT.
Szczegółowa kalkulację należy zawrzeć w formularzu cenowym.
Lp.
Koszty związane z organizacją
szkolenia
Wyszczególnienie kosztów związanych z
organizacją szkolenia
Koszt
poszczególnyc
h pozycji
podany w
złotych brutto
na 1 osobę
1.
2.
3.
4.
Wynagrodzenia wykładowców
/instruktorów/
STAŁE

I. KOSZTY

Koszt szkolenia całej 12 osobowej grupy :
…………..............
(słownie:………..……………….………………………………………………………………)
Koszt szkolenia 1 uczestnika:
…………..............
(słownie:………..……………….…………………………………………………………………)
Koszt jednej osobogodziny
…………..............
(słownie:………..……………….…………………………………………………………………)
Inne wynagrodzenia (np.: obsługa
administracyjna itp.)
Wynajem sal wykładowych
Inne koszty stałe (wymienić):
Suma kosztów stałych
Koszt stały za uczestnika
szkolenia
Materiały szkoleniowe i inne
środki dydaktyczne- wymienić
jakie
II. KOSZTY
ZMIENNE
zależne od
ilości osób
szkolonych

Catering/wyżywienie
Ubezpieczenie NNW
Razem
kolumna nr 4
dla całej
grupy 5 osób
5.
Inne koszty zmienne (wymienić):
Suma kosztów zmiennych
Koszt zmienny za uczestnika
szkolenia
III.
Ogółem koszt szkolenia (I+II)
IV.
Koszt szkolenia 1 uczestnika
V.
Koszt jednej osobogodziny
……………………………., dnia …………………………….
(miejscowość )
(data)
……………………………………………………………………….
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika wykonawców)
Załączniki:
-
Download