formularz dotyczący wyrażenia zgody na przetwarzanie danych

advertisement
POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE
ODDZIAŁ KRAKÓW
FORMULARZ DOTYCZĄCY WYRAŻENIA ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na:
1. przetwarzanie przez Organizatora Konkursu – Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział
Kraków, moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą wykorzystywane w toku Wydziałowego
Konkursu Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego UJ CM.
IMIĘ i NAZWISKO: ………………………………………………………
PESEL: ............................................................................
………..…………………………………….
(data i czytelny podpis)
Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na:
2. udostępnianie moich danych osobowych wydawcom,
zainteresowanym współpracą z uczestnikami konkursu.
Tak
□
Nie
partnerowi,
patronom
□*
………..…………………………………….
(data i czytelny podpis)
Zapoznałem się i akceptuję REGULAMIN Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich
2017
Oświadczam, iż dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą
………..……………………………………
(data i czytelny podpis)
*Proszę zaznaczyć właściwe pole
ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków,
PKO BP SA 15 1020 2892 0000 5802 0015 6448,
NIP 526-025-19-54
www.ptfarm.pl
[email protected]
tel.: 012 620 57 87
Download