Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

advertisement
FORMULARZ DOTYCZĄCY WYRAŻENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
(należy wypełnić, wydrukować, podpisać i dostarczyć razem z pracą konkursową)
Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na:
1.
przetwarzanie przez Organizatora konkursu - Fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju –
FOR z siedzibą przy ul. I. Krasickiego 9A, 00-682 Warszawa (Administrator danych), moich
danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych, o ile dane takie będą wykorzystywane w toku konkursu na komiks o tematyce
ekonomicznej i w związku z jego przebiegiem przez Organizatora i/lub partnerów/patronów
konkursu.
IMIĘ I NAZWISKO: ............................................................ DATA URODZENIA:..........................................
ADRES:.......................................................................................................................................................
E-MAIL: ............................................................................. TEL. KONTAKTOWY: ......................................
TEMAT PRACY, NR KATEGORII (wg regulaminu):.......................................................................................
TYTUŁ PRACY:............................................................................................................................................
......................................................
(data i czytelny podpis)
…………..................................................
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
w przypadku uczestników poniżej 18-tego roku życia)
Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na:
2. udostępnianie moich danych osobowych wydawcom, partnerowi, patronom
zainteresowanym współpracą z uczestnikami konkursu.
Tak □ Nie □*
......................................................
(data i czytelny podpis)
......................................................
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego w
przypadku uczestników poniżej 18-tego roku życia)
Zapoznałem się i akceptuję REGULAMIN VII edycji Konkursu na konkurs na komiks o tematyce
ekonomicznej.
Oświadczam, iż dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
...................................................... .
(data i czytelny podpis)
*Proszę zaznaczyć właściwe pole
.....................................................
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
w przypadku uczestników poniżej 18-tego roku życia)
Download