Formularz dotyczący wyrażenia zgody na przetwarzanie danych

advertisement
Formularz dotyczący wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na:
1) przetwarzanie przez Organizatora konkursu - Fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju
– FOR z siedzibą przy al. Szucha 2/4 lok. 20, 00-582 Warszawa (Administrator danych),
moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych, o ile dane takie będą wykorzystywane w toku konkursu na komiks
i animację o tematyce ekonomicznej i w związku z jego przebiegiem przez Organizatora
i/lub partnerów/patronów konkursu.
…………………………………..
(imię nazwisko)
…………………………………..
(adres)
………………………………….
(e-mail)
………………………………….
(telefon kontaktowy)
………………………………….
(kategoria tematyczna pracy konkursowej)
…………………………………
(kategoria wiekowa - dotyczy tylko komiksów) 1 - do gimnazjum włącznie; 2 - powyżej gimnazjum czyli od 15/16 lat w górę)
………..…………………………………….
(data i czytelny podpis)
………..…………………………………….
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego w przypadku uczestników poniżej 18-tego roku życia)
Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na:
2)
udostępnianie
moich
danych
osobowych
wydawcom,
partnerowi,
patronom
zainteresowanym współpracą z uczestnikami konkursu.
Tak
□ Nie □*
* (proszę zaznaczyć właściwe pole)
………..…………………………………….
(data i czytelny podpis)
………..…………………………………….
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego w przypadku uczestników poniżej 18-tego roku życia)

Zapoznałem się i akceptuję REGULAMIN Konkursu na konkurs na komiks i animację
o tematyce ekonomicznej – III edycja.

Oświadczam, iż dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
………..…………………………………….
(data i czytelny podpis)
………..…………………………………….
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego w przypadku uczestników poniżej 18-tego roku życia)
Download