załącznik nr 1 – pośrednik pracy

advertisement
CZĘŚĆ DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ
OFERTA – POŚREDNIK PRACY
Dane osobowe/adresowe:
……………………………………………………………….
………………………………………………………………
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
W odpowiedzi na rozeznanie rynkowe dotyczące pracy pośrednika pracy w projekcie pt. Kobiety
w działaniu :) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie
udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
oferuję łączną cenę (wynagrodzenie brutto wraz z pochodnymi pracodawcy) za 384 h spotkań indywidualnych
dla 48 uczestniczek projektu:
Kwota łączna brutto: ………………………………………….
Słownie: …………………………………………..
Kwota za 1h wykonania zadania: …………………………………………….
Słownie: …………………………………………………………..
………………………………………
(miejscowość, data, czytelny podpis)
Oświadczam, że spełniam wymagania określone w rozeznaniu rynkowym
…………………………………………………………………………….
(miejscowość, data, czytelny podpis)
1. Deklaruję wykonanie usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Oświadczam, że
- po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnoszę do niego zastrzeżeń;
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
- w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuje się do realizacji zamówienia na warunkach, w miejscu i w
terminie określonym przez Zamawiającego oraz do zawarcia umowy cywilnoprawnej na warunkach
określonych przez Zamawiającego w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- pod groźbą odpowiedzialności karnej wynikającą z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny
(Dz. U. nr 88, poz. 553 ze zm.), że załączone do oferty dokumenty i oświadczenia opisują stan faktyczny
i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert.
Wraz z ofertą składam następujące oświadczenia i dokumenty:
1. ………………………………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………………………………….
4. …………………………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………………………………….
6. ………………………………………………………………………………………………………………….
7. ………………………………………………………………………………………………………………….
8. ………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………
(miejscowość, data, czytelny podpis)
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Download