FORMULARZ ZG*OSZENIOWY - Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca

advertisement
………………………………………
Miejscowość i data
…………………………………………………..
Imię i nazwisko
…………………………………………………..
Data i miejsce urodzenia
…………………………………………………..
Adres zamieszkania
……………………………………………………
Telefon
DEKLARACJA UDZIAŁU W OKREŚLONYCH FORMACH WSPARCIA
W RAMACH UDZIAŁU W PROJEKCIE
„SAMODZIELNI I NIEZALEŻNI”
Deklaruję chęć uczestnictwa w:
HIPOTERAPIA
HYDROTERAPIA
TERAPIA SI
GIMNASTYKA KOREKCYJNA Z MASAŻEM KLASYCZNYM
Organizowanych przez Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Świnicach Warckich i
jednocześnie zobowiązuję się do podjęcia i ukończenia udziału w wybranych formach
wsparcia w wyznaczonym terminie.
*/Właściwe skreślić w okienku
……………………………………..
czytelny podpis kandydata
....................................
miejscowość i data
....................................................................
Podpis rodzica / opiekuna osoby niepełnoletniej
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards