OŚWIADCZENIE

advertisement
…………………………………………
Stargard, dnia ………………………
Imię i nazwisko
…………………………………………
Kierunek, zawód
Zobowiązuję się, do dostarczenia brakujących dokumentów, tj.
1.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
3. ………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
W przypadku niedostarczenia ww. dokumentów na postępowanie kwalifikacyjne zobowiązuję się
dostarczyć Je do Sekretariatu kierunkowego do dnia ………………………………………………
Jestem świadomy / a, że nie dopełnienie formalności będzie skutkowało późniejszym odbiorem
indeksu i legitymacji z Sekretariatu.
………………………………………
podpis kandydata
OŚWIADCZENIE
................................................................................
.....................................................
imię i nazwisko
seria i nr dowodu osobistego
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na udostępnianie. informacji osobom trzecim danych
dotyczących toku mojej nauki i stanu opłat oraz ew. odbiór moich dokumentów (np. zaświadczeń)..
Zgoda dotyczy informacji na temat :




statusu słuchacza (semestr, kierunek, )
postępów w nauce
stanu opłat (ew. zadłużenia)
inne...................................................................................
tak
tak
tak
tak
nie*
nie*
nie*
nie*
oraz osób:
..........................................................................................
imię i nazwisko, data urodzenia
..........................................................................................
imię i nazwisko, data urodzenia
.........................................
pokrewieństwo
.........................................
pokrewieństwo
ZGODA WAŻNA JEST DO ODWOŁANIA
*niepotrzebne skreślić
...................................................................
data i czytelny podpis kandydata
Potwierdzam autentyczność podpisu.
................................................................
podpis pracownika
Download