OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY

advertisement
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
,,Teatr w procesie edukacji i terapii”
27-28 września 2014
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Adres korespondencyjny:
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku ze zgłoszeniem do udziału w szkoleniu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1)
administratorem tak zebranych danych osobowych jest, Fundacja „Centrum Doradztwa i Rozwoju Osobistego” ul. Moniuszki
24 11 – 500 Giżycko;
2)
moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji i realizacji szkolenia;
3)
moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu przeprowadzenia kontroli, ewaluacji,
monitoringu i sprawozdawczości z działalności Fundacji „Centrum Doradztwa i Rozwoju Osobistego”;
4)
podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w
szkoleniu;
5)
mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach: szkoleniowych, informacyjnych, promocyjnych
dotyczących prowadzonej działalności przez Fundację „Centrum Doradztwa i Rozwoju Osobistego”
……………………………………………
( podpis)
……………………..……………
Data i czytelny podpis
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards