Deklaracja przystąpienia do Izby

advertisement
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO
IZBY GOSPODARCZEJ EUROPY ŚRODKOWEJ
Ja niżej podpisany/ -a …………………………………………………………………………
Działając w imieniu przedsiębiorstwa:……………………………
z siedzibą w………………………………………….
NIP ……………………
REGON ………………………….
Forma prowadzonej działalności: ………………………………………
Oświadczam,
że po zapoznaniu się z treścią Statutu Izby Gospodarczej Europy Środkowej, wyrażam wolę
i deklaruję przystąpienie przedsiębiorstwa do izby gospodarczej:
„Izba Gospodarcza Europy Środkowej”
Dane kontaktowe:
Tel. ……………………
E-mail …………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celach statutowych Izby.
Zostałem/-am powiadomiona o prawie wglądu do danych osobowych i ich poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne.
………………………………
/miejsce i data/
………………………………………..
/podpis/
Zgodnie z § 20 ust 2 Statutu wyrażam zgodę na przesłanie do mnie zawiadomienia o terminie
i miejscu zebrania Walnego Zgromadzenia drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany
w deklaracji. Jak również wyrażam zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji związanych
z działalnością Izby oraz jej członków drogą elektroniczną.
………………………………
/miejsce i data/
(wersja z dnia 18.03.2015 r.)
………………………………………..
/podpis/
Download