formularz zgłoszeniowy

advertisement
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Imię i nazwisko kursanta
Data zgłoszenia na zajęcia
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Język oraz poziom
Adres
zamieszkania/zameldowania
dziecka
Imię i nazwisko matki i ojca (
wprzypadku gdy kursantem jest
dziecko)
Telefon kontaktowy
Wstępne godziny i dni zajęć
Adres e-mail
Oświadczam, iż dane przedłożone w zgłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w powyższym zgłoszeniu na użytek Świata języków "LIZARD" zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002r. nr.101 poz.926 z późniejszymi zmianami). Wyrażam także zgodę na zamieszczanie zdjęć z
moim lub mojego dziecka wizerunkiem na stronie internetowej Świata języków 'LIZARD".
_____________________________
Data i podpis
Download