Dane ucznia i rodziców

advertisement
***DANE O UCZNIU****
Pierwsze imię ............................................................................................................
Drugie imię………………………………………………………………………….
Nazwisko ...................................................................................................................
Data urodzenia...........................................................................................................
Miejsce urodzenia .....................................................................................................
Adres zamieszkania dziecka, kod pocztowy…………………………………………
………………………………………………………………………………………
Adres zameldowania dziecka kod pocztowy……………………………………….
………………………………………………………………………………………
Pesel dziecka .............................................................................................................
Telefon domowy .......................................................................................................
Numer i adres szkoły lub przedszkola do której dziecko uczęszczało ......................
...................................................................................................................................
DANE OJCA
Imię i nazwisko……………………………………………………………………..
Adres zameldowania ……………………………………………………………….
Adres zamieszkania ………………………………………………………………...
Numer telefonu i adres e-mail……………………………………………………..
Telefon do pracy........................................................................................................
DANE MATKI
Imię i nazwisko .........................................................................................................
Adres zameldowania ……………………………………………………………….
Adres zamieszkania ………………………………………………………………..
Numer telefonu i adres e-mail……………………………………………………..
Telefon do pracy........................................................................................................
*wszystkie dane prosimy wpisywać drukowanymi literami
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst
jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
W przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym, wyrażam zgodę na przetwarzanie tych
danych przez szkołę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
………………………………………………………
podpis rodzica/opiekuna
……………………………………………………
podpis rodzica/opiekuna
Download