Instrukcja dotycząca uzyskania ze strony GUS danych odnośnie

advertisement
Instrukcja dotycząca uzyskania ze strony GUS danych
odnośnie liczby ludności w gminie w 1995 r.
1. Należy wejść na stronę www.stat.gov.pl i wybrać zakładkę „Bank Danych Lokalnych”
2. Następnie z działu „Dane roczne” rozwinąć drzewo „Ludność”
3. Rozwinąć drzewo „Stan ludności i ruch naturalny” i wybrać kategorię „Ludność wg
miejsca zameldowania/zamieszkania i płci”
4. Następnie rozwijając właściwe elementy drzewa zaznaczyć nazwę gminy, dla której
szukane są dane. Natomiast na dole strony wybrać następujące parametry:
 lokalizacje: „ogółem”,
 miejsce zamieszkania/zameldowania: „stałe miejsce zamieszkania” (chyba, że
brakuje tego rodzaju danych dla wybranej gminy, wówczas „stałe miejsce
zameldowania”)
 stan na dzień: „stan na 31 XII”,
 płeć: „ogółem”
 Lata: „1995”
Na koniec wybrać przycisk „Dalej”.
5. Nastąpi wygenerowanie potrzebnych danych
Download