UCHWAŁA NR 9/2002/2003

advertisement
KARTA ODEJŚCIA STUDENTA
Student____________________
nr PESEL___________________________
_________________________ ____________________________________________
(adres stałego zameldowania)
Niżej wyszczególnione komórki organizacyjne stwierdzają brak pretensji materialnych do W/w i nie stawiają przeszkód do
wydania przez sekretariat Katedry Zarządzania Produkcją Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej w Łodzi świadectwa
ukończenia Studiów Podyplomowych Zarządzanie i Systemy Zarządzania Jakością.
Biblioteka Główna PŁ
Łódź ul. Wólczańska 223
_______________________
(podpis studenta)
Łódź, dnia ________________________________
Download