zwrot kosztów poniesionych przez studentów w związku z pra…

advertisement
REKTOR
R /DOP-014/17/06
ZARZĄDZENIE NR 17/2006
Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
z dnia 20 kwietnia 2006 r.
w sprawie zasad zwrotu kosztów
poniesionych przez studenta w związku z praktyką zawodową
§ 1.
1. W roku akademickim 2005/2006 Uczelnia pokrywa studentom naszej Uczelni,
odbywającym krajową praktykę poza miejscem stałego zamieszkania, następujące koszty
związane z praktyką zawodową:
1) z tytułu wyżywienia – 10 zł/dobę,
2) z tytułu zakwaterowania – koszty faktyczne nie przekraczające jednak kwoty
12 zł/dobę,
3) z tytułu przejazdu pociągiem pośpiesznym w klasie II, do miejsca praktyki
i z powrotem, o ile praktyka odbywa się poza miejscem stałego zamieszkania studenta
lub poza siedzibą Uczelni. Studentowi odbywającemu praktykę w miejscowości,
do której możliwy jest codzienny, nieuciążliwy dojazd z miejsca stałego
zamieszkania, przysługuje zwrot w oparciu o okresowe bilety PKS lub PKP.
2. Podstawę zwrotu kosztów wskazanych w ust. 1 pkt 2, stanowi rachunek lub umowa najmu
stwierdzająca faktyczne koszty poniesione przez studenta w związku z praktyką
zawodową odbywającą się poza miejscem stałego zamieszkania.
§ 2.
Student odbywający praktykę we Wrocławiu otrzymuje w tym okresie bezpłatne
zakwaterowanie w domu studenckim naszej Uczelni. Ta sama zasada znajduje zastosowanie
w razie odbywania przez studenta praktyki w Jeleniej Górze.
§ 3.
Uczelnia nie pokrywa kosztów, o których mowa w § 1, studentom odbywającym praktykę na
podstawie umowy o pracę.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
prof. dr hab. Bogusław Fiedor
Otrzymują:
wg rozdzielnika
Download