umowa o dzieło - Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin

advertisement
O udział w Projekcie
„Z Małej Szkoły w Wielki Świat”, finansowanym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 3.3.4. (umowa z
MEN nr UDA-POKL.03.03.04-00-080/09-00)
Zawarta dnia …..................... r. w Warszawie pomiędzy:
Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin w Warszawie NIP: 951-20-17-557 REGON: 017319643
z siedzibą ul. M.Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa,
reprezentowaną przez prof. dr hab. Elżbietę Mycielską-Dowgiałło - Rektora
zwaną dalej Uczelnią
a Panem(nią) …..............................................................................................................
zamieszkałym(ą) w (miejscowość, kod pocztowy) …………………….…………………………………….
przy ul. ………………………………………………………………..…………………………………………..…………
PESEL …………………………………………….….
zwanym(ą) dalej Studentem, o następującej treści:
§1
Cel umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie wzajemnych praw i obowiązków stron w
związku z realizacją projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”.
2. Niniejsza umowa reguluje udział Studenta w realizacji projektu, zasady finansowania oraz
związane z tym obowiązki obu stron.
3. Umowa określa również zasady odpowiedzialności Studenta na wypadek jego rezygnacji z
udziału w projekcie.
§2
Obowiązki Uczelni
1. Uczelnia zobowiązuje się do:
a) zorganizowania cyklu szkoleń przygotowujących Studenta do udziału w projekcie;
b) dostarczenia egzemplarza scenariuszy zajęć edukacyjnych przewidzianych do realizacji w
ramach projektu, podczas Letnich Szkół Odkrywców (LSO);
c) zapewnienia dodatkowych materiałów i pomocy do zajęć, umożliwiających realizację LSO;
d) zawarcia ze Studentem umowy cywilno-prawnej (zlecenie) na realizację LSO z uczniami, z
określonym wynagrodzeniem w wysokości 400 zł. brutto oraz dodatkowym wynagrodzeniem
przeznaczonym na samodzielne pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem, dojazdem i
wyżywieniem – pod warunkiem wywiązania się Studenta z obowiązków określonych w § 3 pkt.
1 lit. a i c.
2. Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w w § 2 pkt 1 lit d wynosić będzie brutto:
a) 35 zł za każdy nocleg poza miejscem zamieszkania, podczas realizacji Umowy- zlecenia, przy
czym maksymalna liczba noclegów wynosi 6;
b) 25 zł za każdą dobę realizacji Umowy- zlecenia, przy czym maksymalna liczba dób wynosi 7;
c) 50 zł za przejazd na trasie miejsce zamieszkania – Szkoła - miejsce zamieszkania, gdy trasa ta
wynosi do 50 km lub 100 zł za przejazd na trasie miejsce zamieszkania – Szkoła - miejsce
zamieszkania, gdy trasa ta wynosi od 50 km do 100 km lub 200 zł za przejazd na trasie
miejsce zamieszkania – Szkoła - miejsce zamieszkania, gdy trasa ta wynosi powyżej 100 km;
§3
Obowiązki Studenta
1. Student zobowiązuje się do:
a) pełnego uczestnictwa w organizowanych przez Uczelnię szkoleniach przygotowujących do
realizacji LSO;
b) przeprowadzenia z uczniami zajęć wg dostarczonych scenariuszy LSO wg dostarczonych przez
SWPR wzorów oraz zgodnie z zawieranymi w tym celu umowami cywilno-prawnymi;
c) przedłożenia Uczelni kopii dokumentu, potwierdzającego objęcie go ubezpieczeniem OC oraz
NNW z tytułu pracy wychowawcy kolonijnego, najpóźniej do dnia zakończenia wyżej
wymienionych szkoleń;
d) wypełnienia dokumentacji związanej z realizowanymi LSO oraz dostarczenia w uzgodnionych
terminach i formie sprawozdań z przeprowadzonych zajęć;
e) udziału w ewaluacji projektu;
f)
dołożenia wszelkiej staranności do prawidłowej i rzetelnej realizacji powierzonych zadań;
§4
1. W przypadku sfałszowania dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć z uczniami i
otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia, Student jest zobowiązany do zwrotu pełnych
kosztów otrzymanego wynagrodzenia wraz z kosztami pochodnymi do tego wynagrodzenia
zapłaconymi przez Uczelnię oraz ustawowymi odsetkami.
2. W przypadku nieprzystąpienia przez Studenta do realizacji umowy, szczególnie
nieuczestniczenia w całości szkolenia lub niepodjęcia się prowadzenia LSO, jest on
zobowiązany do zwrotu pełnych kosztów kwoty udzielonego wsparcia, tj. udziału w
szkoleniach, zrefundowanych kosztów dojazdów. Kwota ta zostanie wyliczona w oparciu o
faktyczne poniesione przez Uczelnię koszty przypadające na danego Studenta.
3. Uczelnia może odstąpić w całości lub w części od dochodzenia kosztów udziału Studenta w
projekcie, w przypadku udokumentowanych zdarzeń losowych lub choroby, jednak pod
warunkiem poinformowania o tym fakcie Uczelni z należytym wyprzedzeniem oraz pod
warunkiem zastąpienia go przez innego Studenta.
§5
Rozwiązywanie sporów
Strony zobowiązują się rozstrzygać ewentualne spory polubownie z uwzględnieniem celu umowy.
§6
Postanowienia końcowe
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Uczelnia
Student
Download