sylabus przedmiotu - Instytut Filologii Polskiej

advertisement
SYLABUS PRZEDMIOTU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Nazwaprzedmiotu/modułuwjęzykupolskim
Problemy rozwoju psychicznego dziecka
Nazwa przedmiotu/ modułu w języku angielskim
Problems of Child`s Psychological Development
Jednostka prowadząca przedmiot
Instytut Filologii Polskiej
Kod przedmiotu/modułu
21-FP-S1-E4-PRPDz-W
Rodzaj przedmiotu/modułu(obowiązkowylubfakultatywny)
przedmiot fakultatywny
Kierunek studiów
filologia polska
Poziom studiów (I lub IIstopień lub jednolite studia magisterskie)
I stopień
Rok studiów (jeśli obowiązuje)
II
Semestr (zimowylub letni)
semestr letni
Forma zajęć i liczba godzin
wykład 30h
Imię,nazwisko, tytuł/stopieńnaukowyosób prowadzących zajęcia:
dr Tomasz Smereka
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych dla przedmiotu/modułuorazzrealizowanychprzedmiotów
Studenci powinni wykazywać zainteresowanie logopedią i związanymi
z tą dziedziną problemami rozwojowymi dzieci.
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w zagadnienia
problemów rozwoju psychicznego dzieci,
które wykazują zaburzenia
rozwoju mowy.
Zakładaneefekty kształcenia
Symbole
kierunkowych
efektów
kształcenia:
W zakresie wiedzy:



ma podstawową wiedzę o rozwoju
psychicznym człowieka i głównych
kategoriach zaburzeń tego rozwoju
ma elementarną wiedzę o metodach
pracy terapeutycznej
ma świadomość złożonego charakteru
zaburzeń rozwoju
K-W01
K-WO1
K-WO4
W zakresie umiejętności:


potrafi określić charakterystyczne cechy
głównych kategorii zaburzeń
rozwojowych dzieci
potrafi określić rodzaj problemów
wychowawczych i edukacyjnych, które
K-UO5
K-UO5
występują w głównych kategoriach
zaburzeń rozwoju
W zakresie kompetencji społecznych:
K_K01



rozumie potrzebę poznawania
współczesnej wiedzy o zaburzeniach
rozwoju psychicznego dziecka
potrafi określić czynniki społeczne, które
sprzyjają powstawaniu i pogłębianiu się
zaburzeń rozwojowych u dzieci
potrafi określić jak należy nawiązywać i
podtrzymywać kontakt z dzieckiem o
zaburzonym rozwoju
K-KO5
K-KO7
15.
Treści programowe
Badania kliniczne, ich specyfika na tle innych metod badawczych.
Zaburzenia rozwoju psychicznego wynikające z deficytów sensorycznych i
motorycznych. Zaburzenia o podłożu dysfunkcji mózgowych: autyzm i
niepełnosprawność intelektualna. Różne wersje syndromu autystycznego
: objawy osiowe i drugorzędne. Wtórne czynniki patologizujące rozwój
dziecka autystycznego. Różnorodność form niepełnosprawności
intelektualnej.
16.
Zalecanaliteratura (podręczniki)
Bobkowicz –Lewartowska L.(2000) Autyzm dziecięcy. Zagadnienia
diagnozy i terapii, O.W. Impuls, Kraków
Kościelska M. (1995), Oblicza upośledzenia, PWN, Warszawa
Młynarska M. (2008), Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym,
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,Wrocław
Młynarska M. (2000) Mów, Piotrek! Oficyna Wydawnicza „Impuls”
Smereka T. (2000) Pomyśl, Piotrek! Oficyna Wydawnicza „Impuls”
17.
Forma zaliczenia poszczególnych
komponentówprzedmiotu/modułu, sposób sprawdzenia
osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
ZnO , na podstawie pracy semestralnej
Język wykładowy
polski
Obciążenie pracą studenta
Formaaktywności studenta
Średnia liczba godzinna
zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć (wg
planustudiów)znauczycielem:
30
- wykład
Praca własna studenta:
- przygotowanie się studenta do zajęć
dydaktycznych (czytanie przez studenta
30
wskazanej literatury przedmiotu,
rozwiązywanie zadań):
30
- przygotowanie i przedstawienie
prezentacji:
18.
19.
Suma godzin
Liczba punktów ECTS
90
3
Download