Historia społeczno-polityczna średniowiecza

advertisement
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
The Socio-Political History of Middle Ages
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:
Historia społeczno-polityczna średniowiecza
Polski
Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:
HISTORIA
INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):
FAKULTATYWNY
Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):
DRUGIEGO STOPNIA
Rok studiów:
Semestr:
1
1
Liczba punktów ECTS:
6
Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:
DR HAB. KATARZYNA MAKSYMIUK
Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:
Dr hab. Katarzyna Maksymiuk
ZAZNAJOMIENIE Z PRZEMIANAMI SPOŁECZNOPOLITYCZNYMI ŚREDNIOWIECZA
Założenia i cele przedmiotu
Efekty kształcenia
Symbol
efektu
W_01
WIEDZA
MA POGŁĘBIONĄ WIEDZĘ O METODACH I PROBLEMACH BADAŃ
WYBRANYCH DZIEDZIN HISTORII ŚREDNIOWIECZA
Symbol efektu
kierunkowego
K_W02
UMIEJĘTNOŚCI
U_01
DEFINIUJE, OBJAŚNIA I STOSUJE POPRAWNIE W MOWIE I W PIŚMIE
PODSTAWOWE TERMINY FACHOWE WŁAŚCIWE DLA HISTORII SPOŁECZNOPOLITYCZNEJ ŚREDNIOWIECZA
K_U18
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01
K_02
DOCENIA ROLĘ NAUK HISTORYCZNYCH I POKREWNYCH DLA
KSZTAŁTOWANIA WIĘZI SPOŁECZNYCH NA POZIOMIE
PONADLOKALNYM
DOCENIA I SZANUJE, JAK TEŻ JEST GOTÓW PROMOWAĆ TRADYCJE ORAZ
DZIEDZICTWO HISTORYCZNE I KULTUROWE EUROPY
Forma i typy zajęć:
K_K04
K_K06
Wykład 30
Wymagania wstępne i dodatkowe:
WIEDZA Z POPRZEDNICH ETAPÓW EDUKACJI
Treści modułu kształcenia:
1. Zwycięzcy i zwyciężeni. Germanowie na gruzach Cesarstwa.
2. Powstanie islamu. Arabowie i ich ekspansja.
3. Monarchia Karolingów jej polityka, organizacja polityczna i społeczna
4. Krucjaty i ich znaczenie. Kształtowanie ideologii rycerskiej
5. Życie gospodarcze w zachodniej Europy we wczesnym średniowieczu oraz przemiany zachodzące w XI-XIII w.
6. Kryzys XIV w. w Europie – gospodarka i społeczeństwo.
7. Turcy Osmańscy i ich ekspansja na Bałkanach.
8. Francja i Anglia po wojnie stuletniej.
Literatura podstawowa:
Michałowski R., Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 2009.
Kwiatkowski, Średniowieczne dzieje Europy, Warszawa 2006.
Literatura dodatkowa:
Ballard M., Łaciński wschód XI-XV w., Kraków 2010.
Baszkiewicz J., Myśl polityczna wieków średnich, Poznań 1998.
Bloch M., Społeczeństwo feudalne, Warszawa 1981.
McCormick M., Narodziny Europy. Korzenie gospodarki europejskiej 300-900, Warszawa 2007.
McKitterick, Królestwa Karolingów, 751-987, Warszawa 2011.
O’ Shea S., Morze wiary. Islam i chrześcijaństwo w świecie śródziemnomorskim doby średniowiecza, Poznań 2009.
Runciman S., Dzieje wypraw krzyżowych, t.1-3, Warszawa 2009
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykłady z zastosowaniem prezentacji multimedialnych
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:
Kolokwium
Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania)
Obecność na zajęciach oraz pozytywne zaliczenie w formie zaliczenia ustnego.
Bilans punktów ECTS:
Forma aktywności studenta
Średnia liczba godzin
Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł
30
Konsultacje
30
Przygotowanie do kolokwium
30
Przygotowanie do zajęć
60
Sumaryczne obciążenie studenta
150
Punkty ECTS za przedmiot
6
Download