Rynek usług finansowych

advertisement
SYLABUS
DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA
2015/16 – 2017/18
(skrajne daty)
1.1.
PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE
Nazwa przedmiotu/ modułu Rynek usług finansowych
Kod przedmiotu/ modułu*
E/I/GFiR/C-1.11a
Wydział (nazwa jednostki
prowadzącej kierunek)
Wydział Ekonomii
Nazwa jednostki
realizującej przedmiot
Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości
Kierunek studiów
Ekonomia
Poziom kształcenia
Studia pierwszego stopnia
Profil
Ogólnoakademicki
Forma studiów
Stacjonarne
Rok i semestr studiów
III/5
Rodzaj przedmiotu
Specjalistyczny do wyboru (C-1)
Koordynator
dr Wiesław Szopiński
Imię i nazwisko osoby
dr Wiesław Szopiński
prowadzącej / osób
prowadzących
* - zgodnie z ustaleniami na wydziale
1.2.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS
Wykł.
Ćw.
Konw. Lab.
Sem.
ZP
Prakt.
Inne ( jakie?)
Liczba pkt ECTS
2
15
1.3. Sposób realizacji zajęć
☐ zajęcia w formie tradycyjnej
☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
1.4. Forma zaliczenia przedmiotu/ modułu ( z toku) ( egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny)
Zaliczenie z oceną
2.WYMAGANIA WSTĘPNE
Znajomość zasad funkcjonowania rynku
3.
3.1.
C1
C2
CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE
Cele przedmiotu/modułu
Rozszerzenie oraz ugruntowanie wiedzy z zakresu możliwości wykorzystania i rozwoju usług
finansowych w gospodarce rynkowej.
Zapoznanie się z poszczególnymi formami rynków usług finansowych
3.2 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU/ MODUŁU ( WYPEŁNIA KOORDYNATOR)
EK ( efekt
kształcenia)
Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla przedmiotu (modułu)
EK_01
Wymienia i opisuje podstawowe pojęcia z zakresu usług
finansowych
Opisuje prawidłowości funkcjonowania poszczególnych form
rynku usług finansowych oraz rolę człowieka w kształtowaniu
jego struktur
Stosuje teoretyczną wiedzę z zakresu usług finansowych do
rozwiązywania podstawowych problemów w obszarze
finansowania przedsiębiorstwa
EK_02
EK_03
3.3
Odniesienie do
efektów
kierunkowych
(KEK)
K_W01
K_W07
K_U02
TREŚCI PROGRAMOWE (wypełnia koordynator)
A. Problematyka wykładu
Treści merytoryczne
Specyfika rynku finansowego
Funkcje rynku finansowego
Struktura rynku finansowego
Pojęcie i klasyfikacja usług finansowych
Użytkownicy usług finansowych
Instytucje świadczące usługi finansowe
Usługi bankowości detalicznej
Usługi bankowości korporacyjnej
Usługi bankowości inwestycyjnej
Usługi bankowe na międzynarodowym rynku finansowym
Usługi finansowe instytucji parabankowych
Innowacyjne usługi finansowe
Rynek usług doradztwa finansowego
Systemy bezpieczeństwa rynku usług finansowych
3.4
METODY DYDAKTYCZNE
Wykład: wykład problemowy połączony z prezentacją multimedialną
4 METODY I KRYTERIA OCENY
4.1 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia
Symbol efektu
EK_ 01
EK_ 02
EK_ 02
Metody oceny efektów kształcenia
( np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny,
projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć)
kolokwium
kolokwium
kolokwium
Forma zajęć
dydaktycznych ( w,
ćw, …)
W
W
W
4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)
Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Podstawą zaliczenia jest pozytywne napisanie przez
studenta kolokwium zaliczeniowego składającego się z 5 pytań otwartych – każda prawidłowa
odpowiedź to 1 punkt.
Kryteria oceniania: 3 pkt – ocena 3,0, 4 pkt – ocena 4,0, 5 pkt – ocena 5,0,
5. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz
punktach ECTS
Aktywność
Liczba godzin/ nakład pracy
studenta
godziny zajęć wg planu z nauczycielem
15
udział w konsultacjach
2
samodzielne studia literatury przedmiotu
14
przygotowanie do zaliczenia
18
udział w zaliczeniu
1
SUMA GODZIN
50
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS
1.
2
PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU/ MODUŁU
wymiar godzinowy
zasady i formy odbywania praktyk
2. LITERATURA
Literatura podstawowa:
1.
2.
Garczarczyk J. Rynek usług finansowych a koniunktura.
Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa, 2009
Komajda E. Usługi finansowe. Wybrane zagadnienia. Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2006
Literatura uzupełniająca:
1. Iwanicz-Drozdowska M. Bezpieczeństwo rynku usług finansowych.
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2006
2. Flejterski S., Pluskota P. Instytucje i usługi poręczeniowe na rynku
finansowym. Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2005
Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej
Download