OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1

advertisement
OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.
2.
Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim
Prawo autorskie i prasowe w praktyce
Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim
Copyright and Press Law
3.
4.
Jednostka prowadząca przedmiot
Instytut Filologii Polskiej
Kod przedmiotu / modułu
21-KPTPE-S1-E3-PrAutPra
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
C-1
C-2
C-3
C-4
14.
Rodzaj przedmiotu / modułu (obowiązkowy lub fakultatywny)
Obowiązkowy
Kierunek studiów
Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo
Poziom studiów (I lub II stopień)
I stopień
Rok studiów
I rok
Semestr (zimowy lub letni)
Zimowy
Forma zajęć i liczba godzin
wykład – 20 godzin
Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia
Anna Kochan, dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu / modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
brak wymagań
Cele przedmiotu:
Umiejętność rozpoznania zakresu normowania prawa autorskiego i prasowego oraz ich miejsca w
systemie prawa polskiego.
Rozumienie zasad ochrony własności intelektualnej.
Wiedza i rozumienie podstawowych pojęć, zasad i instytucji prawa autorskiego i prasowego.
Umiejętność czytania, rozumienia i interpretacji przepisów ustawy.
Zakładane efekty kształcenia:
Symbole kierunkowych
efektów kształcenia:
EK_01 Student dysponuje wiedzą o znaczeniu prawa autorskiego w naukach
humanistycznych.
EK_02 Student zna podstawowe pojęcia związane z aktami prawnymi oraz
podstawową terminologię prawną potrzebną w praktyce.
EK_03 Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową dotyczącą terminologii
prawnoautorskiej w powiązaniu z terminologią literaturoznawczą i
edytorską.
EK_04 Stosuje adekwatne metody badawcze i właściwie używa narzędzi
prawnoautorskich dla potrzeb edytorstwa.
EK_05 Potrafi przygotować tekst do edycji, wiedząc, jakie są ustawowe
wymogi treści publikacji prasowych oraz jakie są konsekwencje
złożenia i przyjęcia dzieła.
EK_06 Akceptuje konieczność i potrzebę ustawicznego rozwoju i
samokształcenia
EK_07 Stosuje w praktyce zasady odnoszące się do ochrony prawa
autorskiego
K_W01
K_W02
K_W04
K_U04
K_U11
K_K01,
K_K05
15.
Treści programowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Podstawowe pojęcia związane z aktami prawnymi.
Przedmiot ustaw. Pojęcie dzieła i opracowania w prawie autorskim.
Podmiot ustawy. Uprawnienia i obowiązki współtwórców. Pojęcie dzieła zbiorowego.
Prawa osobiste. Prawa majątkowe.
Ochrona praw autorskich. Wygasanie praw majątkowych.
Dozwolony użytek.
Umowy autorskie. Zakres licencji. Licencje CC.
Złożenie i przyjęcie dzieła.
Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
Plagiat i sprawy karne.
Zakres przedmiotowy i podmiotowy prawa prasowego, ustawowe definicje nadawcy, dziennika,
czasopisma, programu, audycji, producenta.
12. Działalność wydawnicza, rejestracja dzienników. Pojęcie redaktora, wydawcy, rady prasowej,
tytułu prasowego.
13. Ustawowe wymogi treści publikacji prasowych. Komunikat, ogłoszenie, wyrok, list gończy,
ogłoszenia prywatne, reklamy.
14. Prawa i obowiązki dziennikarzy. Prawo do informacji, do sprawozdawczości, do krytyki;
obowiązek głoszenia prawdy, szczególnej staranności i rzetelności. Ochrona dóbr osobistych,
dbałość o poprawność języka. Ochrona informatorów. Sprostowania i odpowiedzi. Cywilna i
karna odpowiedzialność prawna dziennikarzy i prasy.
16.
17.
18.
19.
Zalecana literatura (podręczniki)
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. 2006.90.631
z późn. zm.)
Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z dnia 7 lutego 1984 r. z późn. zm.);
J. Barta, R. Markiewicz, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, K. Felchner, E. Traple, Ustawa o
prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, wyd. 5, Zakamycze, Kraków 2011,
J. Sobczak, Ustawa - Prawo prasowe. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 1999;
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu / modułu,
sposób sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
wykład: pisemne kolokwium zaliczeniowe na ocenę
Język wykładowy
polski
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć (według planu studiów) z nauczycielem:
- wykład
20
Praca własna studenta
- przygotowanie do zajęć:
- czytanie wskazanej literatury:
- przygotowanie do kolokwium:
Suma godzin
10
10
10
50
Liczba punktów ECTS
2
Download