Farmakologia - Pomorski Uniwersytet Medyczny

advertisement
SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU)
Informacje ogólne
Kod
AF
modułu
Rodzaj modułu
Nazwa
modułu
Farmakologia
Obowiązkowy
Wydział PUM
Nauk o Zdrowiu
Kierunek studiów
Pielęgniarstwo
Specjalność
Nie dotyczy
Poziom studiów
I stopień
Forma studiów
Rok studiów
stacjonarne
Semestr studiów
Liczba przypisanych punktów
ECTS
Formy prowadzenia zajęć
Osoba odpowiedzialna za
moduł
III
Osoby prowadzące zajęcia
Strona internetowa
Język prowadzenia zajęć
II
3
Wykłady-30 godz.: Seminaria-30 godz.; BN-15 godz.
Prof. dr hab. n. med. Bogusław Czerny
Prof. dr hab. n. med. Bogusław Czerny , Dr n. med. Ewa
Spoz, dr n. med. Izabela Uzar
http://www pum.edu.pl/wydzialy/wydzial –nauk- o zdrowiu/zaklad- farmakologii -ogólnej -i -farmakoekonomiki
polski
Strona 1 z 5
Informacje szczegółowe
Przekazanie wiedzy na temat podstawowych grup
leków, mechanizmów ich działania, losów leków
w organizmie i ich działań niepożądanych.
Cele modułu
Wymagania wstępne
w zakresie
Wiedzy
z fizjologii, biochemii, anatomii prawidłowej
Umiejętności
analitycznego i syntetycznego myślenia
systematyczność, nawyk samokształcenia, praca w
grupie
Kompetencji
społecznych
Opis efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu)
numer
Student, który zaliczył moduł
SYMBOL
efektu
(przedmiot)
(odniesienie do)
kształcenia
wie/umie/potrafi:
EKK
scharakteryzować poszczególne
grupy środków leczniczych, główne
AFW1
A. W16.
mechanizmy działania, przemiany w
ustroju i działania uboczne
omówić podstawowe zasady
AFW2
A. W17.
farmakoterapii
scharakteryzować poszczególne
grupy leków i ich zastosowanie
AFW3
A. W18.
lecznicze oraz zasady leczenia krwią
i środkami krwiozastępczymi
ocenić
wpływ
leczenia
farmakologicznego na fizjologiczne
AFU1
A. U8.
i biochemiczne procesy zachodzące
w poszczególnych narządach
różnicować poszczególne grupy
AFU2
A. U9.
leków i ich zastosowanie lecznicze
rozpoznać problemy wynikające z
AFU3
leczenia
krwią
i
środkami
A. U10.
krwiozastępczymi
AFU4
AFK1
oszacować
niebezpieczeństwo
toksykologiczne w określonych
grupach wiekowych oraz w różnych
stanach klinicznych
systematycznie wzbogacać wiedzę
zawodową i kształtować
umiejętności, dążąc do
profesjonalizmu
Sposób weryfikacji
efektów kształcenia
(forma zaliczeń)
K, E
K, E
K, E
K, E
K, E
K, E
A. U16.
K, E
A. K2.
K, E
Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć
numer
Symbol modułu lub
Forma zajęć dydaktycznych
Strona 2 z 5
Bez
nauczyciela
Zajęcia
praktyczne
Ćwiczenia
Ćw.
projektowe
Ćwiczenia
kliniczne
Ćw. laborat.
Zajęcia
seminaryjne
Student, który zaliczył moduł
(przedmiot)
wie/umie/potrafi:
Wykład
efektu
kształcenia
AFW1
scharakteryzować poszczególne
grupy środków leczniczych,
główne mechanizmy działania,
przemiany w ustroju i działania
uboczne
X
AFW2
omówić podstawowe zasady
farmakoterapii
X
AFW3
scharakteryzować poszczególne
grupy leków i ich zastosowanie
lecznicze oraz zasady leczenia
krwią i środkami
krwiozastępczymi
X
X
AFU1
ocenić
wpływ
leczenia
farmakologicznego
na
fizjologiczne i biochemiczne
procesy
zachodzące
w
poszczególnych narządach
X
X
AFU2
różnicować poszczególne grupy
leków i ich zastosowanie
lecznicze
X
X
AFU3
rozpoznać
problemy
wynikające z leczenia krwią i
środkami krwiozastępczymi
X
X
AFU4
oszacować niebezpieczeństwo
toksykologiczne w określonych
grupach wiekowych oraz w
różnych stanach klinicznych
X
X
X
AFK1
systematycznie wzbogacać
wiedzę zawodową i kształtować
umiejętności, dążąc do
profesjonalizmu
X
X
X
X
X
X
Treść modułu (przedmiotu) kształcenia
Symbol
treści
Opis treści kształcenia
kształcenia
Podstawy farmakologii ogólnej – postaci i
drogi
podawania
leków,
mechanizmy
TK1
działania, działania niepożądane, ogólne
zasady stosowania leków, dawkowanie,
farmakoterapia dzieci i osób starszych,
Odniesienie do efektów
kształcenia dla modułu
AFW1, AFW2, AFU1,
AFU2, AFK1
Strona 3 z 5
TK2
monitorowanie stężenia leków.
Nienarkotyczne leki przeciwbólowe
TK3
Narkotyczne leki przeciwbólowe
TK4
Leki moczopędne
TK5
TK7
Leki stosowne w chorobach przewodu
pokarmowego
Leki stosowane w farmakoterapii chorób
metabolicznych: cukrzycy i miażdżycy
Leki znieczulenia ogólnego i miejscowego
TK8
Leki działające na ośrodkowy układ nerwowy
TK9
Hormony
TK10
Leki przeciwkrwotoczne i przeciwkrzepliwe
TK11
Farmakoekonomika
TK12
Antybiotykoterapia
TK13
TK15
Leki
działające
na
układ
nerwowy
wegetatywny
Leki stosowane w farmakoterapii chorób
krążenia
Leki działające na układ oddechowy
TK16
Autakoidy
TK17
Witaminy
TK6
TK14
AFW1, AFW3, AFU1,
AFU2, AFK1
AFW1, AFW3, AFU1,
AFU2, AFK1
AFW1, AFW3,AFU1,
AFU2, AFK1
AFW1, AFW3,AFU1,
AFU2, AFK1
AFW1, AFW3,AFU1,
AFU2, AFK1
AFW1, AFW3,AFU1,
AFU2, AFK1
AFW1, AFW3,AFU1,
AFU2, AFK1
AFW1, AFW3,AFU1,
AFU2, AFK1
AFW1, AFW3,AFU1,
AFU2, AFK1
AFW1, AFW3,AFU1,
AFU2, AFK1
AFW1, AFW3,AFU1,
AFU2, AFK1
AFW1, AFW3,AFU1,
AFU2, AFK1
AFW1, AFW3,AFU1,
AFU2, AFK1
AFW1, AFW3,AFU1,
AFU2, AFK1
AFW1, AFW3,AFU1,
AFU2, AFK1
AFW1, AFW3,AFU1,
AFU2, AFK1
Piśmiennictwo i pomoce naukowe
1. Rajtar-Cynke G.: Farmakologia-podręcznik dla studentów i absolwentów wydziału
pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu. Wyd. Czelej, Lublin 2007
2. Danysz A.: Kompendium farmakologii i farmakoterapii .Elsevier Urban & Partner,
Wrocław 2002
3. Kleinrok Z. (red.): Farmakologia wraz z podstawami farmakoterapii. Uniwersytet
Medyczny, Lublin 1995
4. Mutschler E. Farmakologia i toksykologia. MedPharm Polska, Wrocław 2010
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie
sprawozdania, itp.)
Obciążenie studenta [h]
N
Godziny kontaktowe z nauczycielem
Przygotowanie do seminariów
Czytanie wskazanej literatury
75
5
5
Przygotowanie do egzaminu
5
S
Średnia
Strona 4 z 5
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za moduł
90
3
Uwagi
Metody oceniania np.:
K– kolokwium
E– egzamin - esej
Strona 5 z 5
Download