Etyka w słuzbie państwowej

advertisement
OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu kształcenia: Etyka w słuŜbie państwowej
2. Kod modułu kształcenia: 10-ESPw8-a1-s
3. Rodzaj modułu kształcenia: fakultatywny
4. Kierunek studiów: Administracja
5. Poziom studiów: I stopień
6. Rok studiów: III
7. Semestr: zimowy
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: Konwersatorium, 30 godzin
9. Liczba punktów ECTS: 2
10.
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /
prowadzących zajęcia:
dr Maciej Dybowski, [email protected]
11.
Język wykładowy: polski
II. Informacje szczegółowe
1. Cel modułu kształcenia:
Celem prowadzonego przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnień etycznych związanych z
funkcjonowaniem administracji publicznej.
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli
obowiązują):
Brak szczególnych wymagań w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu
kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów:
Symbol
efektów
kształcenia
Odniesienie do efektów
Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu
kształcenia dla kierunku
osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:
studiów
ESPw_01
rozumieć i posługiwać się podstawowymi pojęciami z
zakresu etyki normatywnej i metaetyki
ESPw_02
analizować i rozumieć problemy etyczne w
administracji publicznej w świetle poznanych
sposobów ujmowania etyki zawodowej
ESPw_03
posługiwać się tekstami prawnymi zawierającymi
zasady etyki zawodowej oraz innymi tekstami o
charakterze deontologicznym
K_W02, K_W05
K_W06, K_U05
K_W04, K_U05
1
ESPw_04
identyfikować zagroŜenia o charakterze etycznym
związane z pracą w administracji publicznej oraz
sposoby przeciwdziałania im
K_W06, K_K04
4. Treści kształcenia:
Nazwa modułu kształcenia: Etyka w słuŜbie państwowej
Symbol treści
kształcenia
Opis treści kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia modułu
TK_01
Zagadnienia ogólne etyki: etyka opisowa, normatywna i
ESPw_01
metaetyka, pojęcia moralności, wartości, ocen i norm.
TK_02
Relacje między etyką ogólną a etyką zawodową
TK_03
TK_04
TK_05
TK_06
TK_07
ESPw_01
Sposoby ujmowania etyki zawodowej. Etyka zawodowa
jako etyka cnót, etyka deontologiczna oraz jako etyka
ESPw_01, ESPw_02
konsekwencjalistyczna.
Etyczna specyfika zawodów zaufania publicznego oraz
ESPw_02
działalności administracji publicznej
Charakterystyczne dla administracji dylematy moralne:
przejrzystość w administracji publicznej; konflikt
interesów w działalności administracji publicznej;
zjawisko korupcji w administracji publicznej –pojęcie,
ESPw_04
formy, zakres, mechanizm korupcji; etyczne
konsekwencje braku politycznej neutralności
urzędników.
Prawne podstawy etycznego administrowania w prawie
polskim. Kodeks etyki korpusu słuŜby cywilnej
ESPw_03
(Zarządzenie nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6
października 2011 r.)
Prawne podstawy etycznego administrowania w prawie
Unii Europejskiej. Europejski Kodeks Dobrej Praktyki
ESPw_03
Administracyjnej
5. Zalecana literatura:
W. Galewicz (red.), Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych, cz. I, cz. II (wybrane
fragmenty), Kraków, Universitas 2010.
H. Świątkiewicz, Europejski Kodeks Dobrej Administracji. Wprowadzenie, tekst i komentarz o
zastosowaniu kodeksu w warunkach polskich procedur administracyjnych, Warszawa, Wydawnictwo
RPO, 2007
J. Filek (red), Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego, Kraków 2004 (wybrane fragmenty)
2
6. Informacja o przewidywanej moŜliwości wykorzystania b-learningu:
brak
7. Informacja o tym, gdzie moŜna zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do
laboratoriu, itp.:
Ewentualne informacje o charakterze i dostępności materiałów potrzebnych do zajęć przekazuje
prowadzący zajęcia na początku roku akademickiego.
III. Informacje dodatkowe
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod
oceniania:
Nazwa modułu kształcenia: Etyka w słuŜbie państwowej
Metody oceniania
Symbol efektu
Sposoby prowadzenia zajęć
Symbol treści kształcenia
stopnia osiągnięcia
kształcenia dla
umoŜliwiające osiągnięcie
realizowanych w trakcie zajęć
załoŜonego efektu
modułu
załoŜonych efektów kształcenia
kształcenia
Zaliczenie w formie
TK_01 - TK_03
Konwersatorium
ESPw_01
pisemnego kolokwium
ESPw_02
TK_03 - TK_04
J.w
J.w.
ESPw_03
TK_06 - TK_07
J.w.
J.w.
ESPw_04
TK_05
J.w.
J.w.
Przykładowe podstawowe pytania egzaminacyjne są identyczne jak ww. opisy poszczególnych treści
kształcenia.
2. ObciąŜenie pracą studenta (punkty ECTS):
Nazwa modułu kształcenia: Etyka w słuŜbie państwowej
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Forma aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
Praca własna studenta (łącznie wszystkie formy)
Suma godzin
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu
(przedmiotu)
30
30
60
2 ECTS
3
3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe:
a) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2 punkty ECTS
b) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym, takich jak ćwiczenia:
brak
4. Kryteria oceniania:
Stosuje się następujące kryteria oceniania studenta:
a) poprawność i kultura języka,
b) umiejętność poprawnego formułowania myśli i poglądów oraz ich racjonalnego uzasadniania,
c) umiejętność poprawnej rekonstrukcji stanowisk etycznych i metaetycznych w odniesieniu do
adminitracji zawodowej
d) poziom poszczególnych umiejętności scharakteryzowanych powyŜej w ramach opisu efektów
kształcenia dla tego modułu.
Maciej Dybowski
4
Download