cele kształcenia przedmiotu etyka w szkole podstawowej

advertisement
CELE KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU ETYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ
Cele nauczania etyki w szkole podstawowej bardziej dotyczą nabycia pewnych umiejętności niż
zdobycia określonej wiedzy. Ogólnymi celami są:
CELE OGÓLNE:
1.
2.
3.
4.
5.
Rozbudzenie refleksyjności, samowiedzy i wrażliwości moralnej;
Umiejętność rozpoznawania i hierarchizowania podstawowych wartości;
Umiejętność zabierania głosu w dyskusji;
Umiejętność poprawnego, logicznego myślenia i przedstawiania racji;
Refleksyjna, uwzględniająca wartości postawa wobec świata
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1.
2.
3.
4.
Znajomość głównych pojęć i terminów etycznych objętych programem nauczania;
znajomość i rozumienie zagadnień etycznych objętych programem nauczania;
Rozumienie istoty problemów etycznych, umiejętność ich wyróżniania i określania;
Umiejętność podawania przykładów obrazujących ważne problemy etyczne.
ZAKŁADANE EFEKTY:
Uczeń:
- rozumie, co jest przedmiotem etyki,
- zna znaczenie słowa etyka
- potrafi odróżnić problematykę etyczną od innej
- rozumie pojęcie ,, świat wartości”
- potrafi interpretować różne teksty kultury pod względem tematyki etycznej jaką poruszają
OCENIANIE:
Ocenianie wyników nauczania określa wewnątrzszkolny system oceniania.
Ocena z przedmiotu etyka uwzględniać będzie przede wszystkim wysiłek , wkład pracy i
zaangażowanie uczniów podczas zajęć i wykonywanych zadań.
Download