srodowisko kontroli i sposoby jego oceny

advertisement
Środowisko wewnętrzne - obejmuje charakter
organizacji i stanowi podstawę postrzegania i
reagowania na ryzyko przez pracowników;
filozofie zarządzania ryzykiem i dopuszczalny
poziom ryzyka;
uczciwość i wartości etyczne oraz środowisko pracy.
Na podstawie definicji COSO II
2
Środowisko kontroli to
Standard A. Środowisko wewnętrzne
Przestrzeganie wartości etycznych
Kompetencje zawodowe
Struktura Organizacyjna
Delegowanie uprawnień
3
Wg.cosoII
4
Definicja słowa „etyka”
„System wartości i norm postępowania,
obowiązujący w danej zbiorowości lub
epoce”
„Słownik współczesnego języka polskiego„
pod redakcją B. Dunaja
5
WARTOŚCI ETYCZNE – idealne jakości dóbr
i zachowań ludzkich, warunkujące etyczny
sposób postępowania (sprawiedliwość,
szlachetność itp.)
NORMA ETYCZNA – zasada postępowania,
dyrektywa, wyznaczająca obowiązek
określonego zachowania się w konkretnej
sytuacji przez odwołanie się do
odpowiednich ocen i wartości.
6
ETYKA ZAWODOWA - Zbiór norm i reguł
postępowania obowiązujących
przedstawicieli danego zawodu np. etyka
lekarska, biznesu, dziennikarska,
adwokacka, urzędnicza
STANDARD ETYCZNY – wzorzec, model
etycznego postępowania i zachowania
przyjęty dla danej grupy zawodowej
STANDARDOWE ZACHOWANIA ETYCZNE –
sposób postępowania i zachowania, zgodny
z regułami przyjętymi przez dane
środowisko, wynikającymi z powszechnie
akceptowanych zasad i wartości etycznych
7
RELATYWIZM ETYCZNY- stanowisko w
filozofii wg. którego w systemach
wartości dominuje względność; ten
sam czyn moŜe być w określonych
okolicznościach dobry, a w innych zły;
KONFORMIZM - Zachowanie
polegające na naśladowaniu
zachowania większości bez udziału
własnej świadomości.
8
ETYKA wyznawana i praktykowana
Rodzina
Szkoła
Religia
Etyka deklarowana
(głoszona)
Działanie
(zewnętrzne
okoliczności)
Etyka
Etyka
wyznawana
praktykowana
(idealna)
(realna)
Kultura
Mechanizm racjonalizacji
Mechanizm usprawiedliwiania
Konkretna
rzeczywistość
Mechanizm usprawiedliwiania
- bezkrytyczne odwołanie się do
podobnego postępowania innych
Wszyscy robią tak samo,
Robię tylko to, co robi mój przełoŜony,
10
Co wpływa na poziom etyczny instytucji ?
ZEWNĘTRZNE
WEWNĘTRZNE
system gospodarczy
misja instytucji
polityka
polityka wewnętrzna
prawo
etyka społeczna
instytucja
publiczna
kultura organizacyjna
moralność urzędników
11
PAMIĘTAJ
Co ma wpływ na poziom etyczny instytucji
NIE ZAWSZE TO CO ZAPISANE W PRAWIE JEST JEDNOCZEŚNIE ETYCZNE,
Nie zawsze to co jest etyczne musi być zapisane w
prawie.
12
Przykładowe narzędzia podnoszenia
poziomu etycznego:
Przyjęcie strategii działania w zakresie etyki
Przywództwo etyczne
Budowanie i umacnianie kultury etycznej
Kodeksy etyczne
Instytucja doradcy ds. etyki
Kontrola wewnętrzna (system, prezentacja wyników kontroli)
Styl zarządzania, a sprawność działania urzędu
i jawność postępowania
13
Kształtowanie postaw etycznych
Kształtowanie postaw i zachowań etycznych to głównie
profesjonalny system słuŜby publicznej, przejrzyste systemy
administracji publicznej i aktywne podejście do zagadnień etyki
i zwalczania korupcji.
Wzmacnianie postaw i zachowań etycznych to
długotrwały proces, wymagający systemowego
i konsekwentnego działania z zastosowaniem środków
adekwatnych do potrzeb.
14
1.Przestrzeganie wartości etycznych – przykłady
istniejących procedur –
Kodeks etyki
Zarządzenie w sprawie procedur naboru kandydatów
Zarządzenie w sprawie okresowego systemu ocen
pracowników
Zarządzenie w sprawie systemu finansowania szkoleń,
studiów podyplomowych, doktoranckich i innych
15
Zasady naboru kandydatów do korpusu słuŜby cywilnej
Zasady organizowania szkoleń i uczestnictwa w nich pracowników
Zasady refundacji przez urząd kosztów udziału pracowników
w studiach magisterskich, podyplomowych i doktoranckich
SłuŜba przygotowawcza w S C
Systemy ocen pracowników
16
Podział czynności Kierownictwa w jednostce organizacyjnej
Regulamin Organizacyjny urzędu
Regulaminy organizacyjne Departamentów, Biur, Wydziałów itp.
Opisy i wartościowanie stanowisk pracy
Regulamin pracy urzędu
17
Indywidualne zakresy powierzonych
obowiązków i odpowiedzialności na
poszczególnych stanowiskach pracy dla
pracowników
Schematy organizacyjne – ciągła
aktualizacja i upowszechnianie
18
Regulamin Organizacyjny urzędu –
Regulaminy Departamentów/Biur /Wydziałów – odpowiednie i
odpowiedzialne delegowanie uprawnień w regulaminach komórek
organizacyjnych.
Opisy stanowisk pracy
Pisemne upowaŜnienia wydawane przez Ministra, Dyrektora
Generalnego dyrektorów komórek organizacyjnych
Konsekwentne przestrzeganie ustanowionych zasad na wszystkich
poziomach zarządzania
19
Środowisko kontroli to ludzie, poziom identyfikowania się z
jednostką, procedury, struktura organizacyjna, to sposób w
jaki na co dzień wykonujemy własne obowiązki, oceniamy
wykonanie obowiązków przez podwładnych i przełoŜonych
oraz w sposób etyczny i zgodnie z prawem dbamy o osiąganie
celów i zasoby instytucji na rzecz której świadczymy pracę.
Wzmacnianie tak budowanego środowiska,
postaw i zachowań to długotrwały proces,
wymagający systemowego i konsekwentnego
działania z zastosowaniem środków adekwatnych
do potrzeb oraz woli politycznej.
20
Dziękuję i zapraszam na przerwę
21
Część II – Przykłady ankiet i
kwestionariuszy
Przykłady ankiet prezentowane będą
z nośnika.
Download