Etyka biznesu. Implementacja

advertisement
Etyka biznesu. Implementacja
Instrumenty implementacyjne
• Projekty edukacyjne
• Dobrowolne zobowiązania w ramach
CSR
• Komisje etyczne i kodeksy etyczne
• Audyt etyczny i etyczna ocena przez
konsumentów
Kodeks etyczny
• Treściowo element samookreślenia / misji
organizacji
• Pod względem ważności coś pomiędzy
przepisami prawa stanowionego a
niepisanymi zasadami dobrego obyczaju
• Funkcja orientująca i legitymizująca (alibi)
• Reguluje relacje w obrębie organizacji i
relacje organizacji z otoczeniem
Relacje w obrębie organizacji
Zależą od konkretnej struktury organizacyjnej i
operacyjnej. Układ „typowy” tworzą:
• Relacje interpersonalne (uniwersalna moralność i
kultura osobista)
• Relacje partnerskie (kooperacja między równymi
rangą)
• Relacje zwierzchności (przywództwo i
zarządzanie pracownikami
• Relacje podwładności (lojalność i
odpowiedzialność powiernicza)
Interesariusze firmy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Klienci
Pracownicy / Związki zawodowe
Konkurencja
Instytucje nadzoru państwowego – strażnicy interesu
publicznego
Właściciele / Wspólnicy / Akcjonariusze
Dostawcy / Podwykonawcy
Banki / Inne instytucje finansowe
Kooperanci / Partnerzy biznesowi
Partnerzy pozabiznesowi
Społeczność lokalna / Opinia publiczna / Media
Środowisko naturalne / Zwierzęta
Przykłady kodeksów etycznych
• KE Krajowej Izby Gospodarczej (
Kodeks etyki dla
przedsiębiorców (KIG 2001)
• Preambuła: W warunkach konkurencji firma nie odniesie sukcesu bez
korzystnej oceny otoczenia i bez przestrzegania norm etycznych.
Reputacja i zaufanie są największą wartością firmy
• Części B.-H.: relacje firmy z interesariuszami:
- Klientami
- Akcjonariuszami / Udziałowcami / Inwestorami
- Pracownikami
- Kontrahentami
- Konkurencją
- Władzami / Społecznościami (lokalnymi)
- Środowiskiem naturalnym
Części I.-J.: regulują związki biznesu z polityką
Część K. – biznes międzynarodowy. Część L. – Implementacja.
Download