etyczne-i-spoleczne-otoczenie-organizacji

advertisement
.
4
Etyczne i społeczne otoczenie organizacji
Etyka - z greckiego: ethikos - zwyczajny, ethos - obyczaj, zwyczaj
Etyka - osobiste przekonania jednostki dotyczące tego, co słuszne i niesłuszne lub dobre i złe.
Zachowanie etyczne - zachowanie, które mieści się w ogólnie przyjętych normach społecznych
Zachowanie nieetyczne - przeciwne do zachowania etycznego (nie mieści się w ogólnie przyjętych
normach.
Etyka zarządzania
Normy zachowania, którymi kierują się poszczególni menedżerowie w swojej pracy.
Kodeks etyki
Formalne, pisemne zestawienie wartości i norm etycznych, którymi kieruje się firma w swoich
działaniach
Ustalenia (wytyczne) dotyczące traktowania przez pracowników np. klientów, konkurencję,
dostawców
Dziedziny etyki zarządzania
Jak organizacja traktuje swoich pracowników
Jak pracownicy traktują organizację
Jak pracownicy i organizacja traktują inne podmioty
Zachowania firmy w stosunku do pracowników
Sposób naboru i zwolnień pracowników
Warunki pracy i płacy
Uznawanie prywatnej sfery życia pracowników
Problemy związane z: nepotyzmem, na tle wyznaniowym, rasowym, płci
Przykładowe czynniki skłaniające do zachowań nieetycznych
Kiepskie przywództwo
Kiepska łączność wewnątrz organizacji
Nadmierne obciążenie pracą
Niewielkie lub brak uznania dla osiągnięć
Indywidualne kłopoty finansowe
Zachowania pracowników w stosunku do firmy
Konflikt interesów
Tajemnica służbowa
Rozliczenia finansowe
Przykładowe typy zachowań nieetycznych pracowników
Ukrywanie wypadków
Niedbałe wykonanie swej pracy
Marnotrawstwo
Nadużywanie zwolnień lekarskich
Okłamywanie klientów
Wywieranie niewłaściwego nacisku
Zachowania firmy w stosunku do innych jednostek
Dostawcy - uprzywilejowane warunki
Odbiorcy - stosunki z klientami, cena
Konkurencja - praktyki monopolistyczne
Pośrednicy - marża
Udziałowcy, akcjonariusze - rzetelne informacje o firmie
Związki zawodowe - negocjacje płacowe
Idea odpowiedzialności społecznej
Anew Camegie (1835-1919)
Zasada miłosierdzia - bogatsi, bardziej majętni członkowie społeczeństwa powinni otoczyć opieką
biedniejszych i będących w potrzebie.
(…)
… powinni otoczyć opieką biedniejszych i będących w potrzebie.
Zasada włodarstwa - przedsiębiorcy i zamożni ludzie powinni uważać siebie wyłącznie za włodarzy,
opiekunów majątku powierzonego im przez resztę społeczeństwa.
Milton Friedman
Według Friedmana „istnieje tylko jeden jedyny rodzaj społecznej odpowiedzialności ze strony
świata biznesu - wykorzystywać swe zasoby i podejmować działalność w celu zwiększenia…
Etyczny i społeczny wymiar kierowania
Standardy etyczne i biznesowe - omówienie
Zachowania organizacyjne - wykłady
Etyczny i społeczny kontekst zarządzania
Etyka w organizacji - referat (ćwiczenia)
Globalizacja a otoczenie organizacji-opracowanie
Reklama


Administracja publiczna






















Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego







.
Download