Akademia Rolnicza im

advertisement
KARTA PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu:
Etyka
Wydział:
Ekonomiczno-Społeczny
Kierunek studiów:
Ekonomia
Wykładowca (wykładowcy):
Rodzaj studiów:
studia stacjonarne I stopnia
dr hab. Kazimierz Wojnowski - kier. przedm.
Specjalność:
dr Piotr Warych
Rok studiów (semestr):
Ekonomika gospodarki żywnościowej
I (I - zimowy)
Łączna liczba godzin zajęć:
30
Prowadzący ćwiczenia:
w tym:
wykłady:
ćwiczenia:
30 godzin
0 godzin
Inne formy zajęć (jakie?)
-
-
godzin
Liczba punktów kredytowych ECTS:
2
Jednostka(i) realizująca(e) przedmiot (Wydział):
1. Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Katedra Nauk Społecznych
Sposób zaliczenia przedmiotu:
Przedmiot obejmuje treści zapisane w standardach kształcenia:
Przedmiot może być wykładany w języku angielskim:
Efekty kształcenia:
Przedmiot:
wykształcenia ogólnego
ZALICZENIE
w grupie treści podstawowych
NIE
Celem poznawczym i edukacyjnym przedmiotu jest umożliwienie studentom dostrzeżenia i
zrozumienia zależności, podobieństw i różnic występujących między treściami norm etycznych a
praktyką społeczną (jednostkową i grupową) ich realizacji w sferze zachowań moralnych, tzn.
relacji zachodzących między normatywizmem etycznym a praktycznymi wymogami życia
człowieka. Przedmiot zapoznaje studentów z etycznymi i moralnymi wymogami aksjologicznymi i
postawami wobec dobra i zła moralnego.
Treści kształcenia:
Normatywizm w systemie społecznym. Pluralizm etyczny. Wartości mentalne a postawy moralne.
Wartości etyczne, a postawy moralne wobec świata pozaosobowego. Patologia moralności.
Dialektyka zła moralnego. Etyka uniwersalna jako humanistyczna idea dobra współczesnego.
Etyka i moralność - normatywność etyczna a sfera czynów. Pluralizm aksjologiczny etyki a
postawy moralne. Etyka i moralność w normatywnym systemie społecznym. Wartości etyczne jako
motywy zachowań w procesie pracy. Praca ludzka jako wartość etyczna i dobro moralne. Etyka
nauczycielska. Pieniądz jako wartość - merkantylizm postaw moralnych.
Spis literatury:
Podstawowa:
1. Ossowska M., (1970): Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa.
2. Ossowska M., (1963): Podstawy nauki o moralności, Warszawa.
3. Schrade U., (1992) Etyka. Główne systemy, Warszawa.
4. Singer P., (1996): Przewodnik po etyce, Warszawa.
Uzupełniająca:
1. Czeżowski T., (1984): Pisma z etyki i teorii wartości, Wrocław.
2. Singer P., (1998): O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, Warszawa.
3. Ślipko T., (1984): Zarys etyki ogólnej, Kraków.
4. Aleksandrowa J., (1991): Sumienie ekologiczne, Warszawa.
5. Vardy P., Grosch W., (1996): Etyka, Warszawa.
6. Kotarbiński T., (1987): Pisma etyczne, Wrocław.
7. Wojnowski K., (2000): Ontologia etyki uniwersalnej. Propozycja do aksjologii moralnej
poozaosobowego bytu naturalnego. „ARCHEUS”. Studia z bioetyki i antropologii filozoficznej, Nr 1,
s. 53-64.
Download