praca-etyka-w-biznesie-studium-krytyczne

advertisement
Etyka w biznesie studium krytyczne
SPIS TREŚCI
Wstęp. 3.
I. Zakres i cel etyki biznesu.
1. Etyka zarządzania pojęcie. 5.
2. Krótka historia etyki biznesu. 17.
3. Powiązania etyki z religią. 20.
II. Etyczna strona działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.
1. Zachowania etyczne w sferze działalności gospodarczej 25.
2. Etyka a ekologia. 31.
3. Etyczne konkurowanie na rynku 33.
4. Etyczny wymiar funkcjonowania rynku kapitałowego. 39.
III. Sfery, przyczyny i skutki nieetycznych zachowań uczestników organizacji.
1. Lider jako twórca sukcesu firmy. 45.
2. Etyczne kierowanie personelem. 73.
3. Konflikt interesów. 80.
4. Skutki nieetycznych zachowań pracowników . 82.
IV. Etyka biznesu w życiu gospodarczym.
1. Praktyczne przykłady nieetycznych zachowań. 86.
2. Kodyfikacja etycznych zachowań w biznesie. 91.
Zakończenie 97.
Spis literatury 98.
Spis rysunków 101.
Spis tablic 102
,,Jest obowiązkiem każdego człowieka zachowywać się zgodnie z normami etycznymi przyjętymi w
jego środowisku , choćby żadnym wyraźnym oświadczeniem wcale nie przyjął na siebie tego
obowiązku
J. ZIELENIEWSKI
WSTĘP
Od menedżera oczekuje się profesjonalnego i efektywnego zarządzania. Dążenie do osiągnięcia
zysku nie może przesłonić innej , ważnej z punktu widzenia odpowiedzialności funkcji
gospodarowania jaką jest etyczne postępowanie.
W dzisiejszych realiach gospodarki rynkowej etyczne postępowanie odgrywa bardzo ważną rolę ,
która nie była doceniana w gospodarce centralnie planowanej. Menedżerowie pracują z ludźmi,
którzy są największym bogactwem firmy i dzięki, którym można realizować wytyczone cele
strategiczne przedsiębiorstwa.
Ogromne znaczenie w kontaktach handlowych odgrywa aspekt etycznego postępowania, czyli
takiego , które nie jest sprzeczne z ogółem ocen i norm moralnych przyjętych w danej epoce i
zbiorowości społecznej.
Etyka biznesu - w szerokim tego słowa znaczeniu - reguluje bowiem stosunki wewnątrz organizacji,
określa stosunek przedstawicieli zawodu do przedmiotu pracy, zabezpiecza przed zagrażającymi
niebezpieczeństwami moralnymi i pokusami oraz podnosi prestiż danej grupy zawodowej w opinii
społeczeństwa.
Na etykę biznesu należy spojrzeć wieloaspektowo. Nie dotyczy ona bowiem tylko osoby menedżera
, dotyczy każdego uczestnika organizacji.
Celem pracy jest ukazanie praktycznych aspektów etycznego postępowania w świetle norm i
wzorców etycznych . Podjętą problematykę przedstawiono w czterech rozdziałach.
W rozdziale I przytoczono podstawowe pojęcia z zakresu etyki biznesu, cel i funkcje etyki
gospodarowania. Rozdział II zawiera charakterystykę etycznej strony działalności gospodarczej.
Ukazuje aspekty etycznego postępowania. Rozdział III ukazuje osobę menedżera jako naczelną
postać organizacji utożsamianą z etycznym postępowaniem , jego cele ,zadania, sposób pracy i
pozycję w firmie Ukazuje także sfery , przyczyny i skutki nieetycznych zachowań uczestników
organizacji. Rozdział IV to próba ukazania praktycznych aspektów biznesu w nawiązaniu do
wartości i norm postępowania przyjętych w środowisku
×
Download