Tematy do zaliczenia z etyki Definicja etyki jako nauki. Metoda

advertisement
Tematy do zaliczenia z etyki
1. Definicja etyki jako nauki. Metoda, przedmiot, podział.
2. Źródła moralności: eudajmonizm, deontonomizm, personalizm.
3. Założenia etyki Sokratesa i Platona.
4. Etyka Arystotelesa.
5. Etyka chrześcijańska: św. Augustyn i św. Tomasz z Akwinu.
6. Założenia etyki I. Kanta.
7. Intuicjonizm etyczny.
8. Utylitaryzm i pozytywizm etyczny.
9. Etyka filozofii fenomenologicznej, oraz tzw. „etyka niezależna”.
10. Antropologiczne podstawy etyki.
11. Charakterystyka i podział czynności (aktów) ludzkich.
12. Przeszkody ograniczające dobrowolność czynności (aktów ludzkich).
13. Aksjologia – zasady wartościowania etycznego czynu (aktu) ludzkiego.
14. Pojęcie wartości moralnych i koncepcje filozoficzne na ten temat.
15. Hierarchia wartości. Zasady rozwiązywania konfliktu pomiędzy wartościami.
16. Deontologia – definicja powinności moralnej i uprawnienia moralnego. Zasada
jedności aksjologicznej.
17. Prawo naturalne – istota, treść normatywna, relacja do prawa stanowionego.
18. Definicja sumienia, funkcje, cechy i rodzaje.
19. Podstawowe zasady etyczne dotyczące funkcjonowania sumienia. Metody
urabiania sumienia pewnego.
20. Aretologia – pojęcie cnót i wad moralnych.
21. Pojęcie odpowiedzialności moralnej.
22. Podstawowe zasady etyczne dotyczące poszanowania wartości własności.
23. Formy naruszenia prawa do własności.
24. Etyczne zasady relacji do świata przyrody.
25. Wartość prawdy – podstawowe zasady etyczne.
26. Wykroczenia przeciwko prawdzie.
27. Wartość życia ludzkiego – zagadnienia szczegółowe:
 Uprawniona obrona
 Zabójstwo zamierzone
 Aborcja
 Eutanazja
 Samobójstwo
 Poszanowanie zdrowia i integralności cielesnej
 Szacunek dla zmarłych
28. Elementy etyki społecznej:
 Kwestie wojny
 Ochrona rodziny
 Zasady etyki obywatelskiej
Uwaga! Te tematy, które nie były omawiane na wykładzie należy przygotować samodzielnie
w oparciu o literaturę przedmiotu.
Download