Reklama - BazaTematow.pl

advertisement
3
Karpacz. Notatka składa się z 3 stron.
Etyczny i społeczny wymiar kierowania. Na etyczny kontekst organizacji składa się etyka
poszczególnych menedżerów oraz to, co wynika z praktyk organizacji. Etyka & osobiste
przekonania jednostki dotyczące zachowania słusznego i niesłusznego. Etyka jest definiowana w
kontekście jednostkowym (to ludzie mają etykę, a nie organizacje) ponadto zakres tego co, co
uznaje się za zachowanie etyczne jest różne u poszczególnych osób, etyka jest względna & dotyczy
ogólnie przyjętych norm społecznych. Zachowanie etyczne & zachowanie, które mieści się w
ogólnie przyjętych normach społecznych. Zachowanie nieetyczne - zachowanie, które nie mieści się
w ogólnie przyjętych normach społecznych. Etyka jednostkowa określana jest przez połączony
wpływ rodziny, kręgów koleżeńskich, doświadczeń życiowych, osobistych wartości i obyczajów, a
także czynników sytuacyjnych. Etyka zarządzania obejmuje normy zachowania kierujące
poszczególnymi menedżerami w ich pracy. Szczególne dziedziny zainteresowań etyki zarządzania:
? Stosunek firmy do jej pracowników & zachowanie menedżerów określa normy etyczne, zgodnie z
którymi firma traktuje swoich pracowników. Przykładowe problemy: zatrudnienie i zwalnianie,
warunki pracy i płacy, prywatność. ? Stosunek pracowników do firmy & problemy: konflikt
interesów (gdy decyzja korzystna dla danej jednostki przynosi uszczerbek organizacji np.
przyjmowanie prezentów w zamian za wybór tego dostawcy), poufność 9ujawnianie tajemnic
konkurencji), uczciwość i koszty. ? Stosunek firmy do innych podmiotów gospodarczych: klientów,
konkurentów, akcjonariuszy, dostawców, agentów (dealerów), związków zawodowych. Etyczne
bądź nieetyczne działania zachodzą w kontekście organizacyjnym, są to działania menedżerów
różnych szczebli a także kultura organizacji. Niektóre organizacje otwarcie dopuszczają nieetyczne
praktyki gospodarcze pracowników, o ile leżą one w interesie firmy. Jeżeli menedżer wiedząc o
takich nieetycznych praktykach toleruje ich kontynuowanie, to przyczynia się do wykształcenia
kultury organizacyjnej uznającej takie działania za dozwolone. Kontekst zachowania etycznego
kształtuje również otoczenie organizacji np. w gałęzi wysoce konkurencyjnej menedżer może
odczuwać silniejszą presję na uzyskanie wysokich wyników. Wiele organizacji kładzie ostatnio
nacisk na postawę etyczną pracowników. Wzmocnienie etyczne organizacji powinno dotyczyć
przede wszystkim najwyższego kierownictwa. To właśnie oni budują kulturę organizacji i określają
jakie zachowania będą akceptowane, a jakie nie. Niektóre firmy uruchomiły specjalne szkolenia w
tym zakresie, powstają specjalne komitety etyki oraz kodeksy etyki (formalne, pisemne zestawienia
wartości i norm etycznych, którymi kieruje się firma w swoich działaniach). Społeczna
odpowiedzialność & zestaw zobowiązań organizacji do ochrony i umacniania społeczeństwa, w
którym funkcjonuje. Organizacje mogą byś społecznie odpowiedzialne wobec swojego ?elektoratu?,
wobec środowiska przyrodniczego oraz wobec ogólnego dobrobytu społecznego. ?Elektorat?
organizacji & osoby i organizacje bezpośrednio dotknięte zachowaniem organizacji i materialnie
zainteresowane jej wynikami. Są to: klienci, społeczność lokalna, dostawcy, pracownicy, grupy
interesu, stowarzyszenia handlowe, właściciele (inwestorzy), sądy, szkoły i uniwersytety, rządy
innych państw, władze lokalne, wierzyciele. Środowisko przyrodnicze & stosunek do środowiska:
emisja zanieczyszczeń, ścieki i inne. Ogólny dobro
(…)
… instytucji charytatywnych i godnych celów. Nieformalny: Przywództwo i kultura organizacji:
określenie postawy organizacji i jej pracowników przez kierownictwo. Uruchomienie ?dzwonka
alarmowego?: ujawnienie przez pracowników nielegalnego lub nieetycznego postępowania innych
członków organizacji. Organizacje powinny oceniać efektywność swoich praktyk dotyczących
społecznej odpowiedzialności tak samo…
… politycznych Lobby & wykorzystanie osób albo grup do formalnego reprezentowania firmy lub
grupy firm wobec organów politycznych w celu wywierania wpływu na proces legislacyjny.
Komitety działań politycznych & organizacje powołane do zabiegania o środki i rozdzielania ich
pomiędzy kandydatów ubiegających się o stanowiska polityczne. Przysługi i inne taktyki wpływu &
np. łapówki, szantaż. Społeczna…
Standardy etyczne i biznesowe - omówienie
Zachowania organizacyjne - wykłady
Etyka w organizacji - referat (ćwiczenia)
Etyczny i społeczny kontekst zarządzania
Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania-opracowanie
Etyczne i społeczne otoczenie organizacji - omówienie
Reklama

Administracja publiczna






























.
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego
Download