Etyka w pracy opiekuna medycznego

advertisement
ETYKA
Patrycja Zalewska
ETYKA
Etyka- dział filozofii zajmujący się badaniem
moralności i tworzeniem systemów myślowych, z
których można wyprowadzać zasady moralne.
 Dobro, powinność, cnota,szczęście, grzechytakimi terminami posługujemy się na co dzień,
na ogół to nam wystarcza by się nawzajem
rozumieć, gdy poruszamy problemy moralne.


Częścią kultury każdego człowieka, jest jego
wrażliwość moralna, dzięki której uznaję on
ogólnoludzkie normy etyczne regulujące reakcje
międzyludzkie. Etyka mówi o podstawowych
powinnościach człowieka wobec innych ludzi.
MORALNOŚĆ

Moralność- jest wytworem kultury, który
najpóźniej staje się przedmiotem naukowego
badania, podczas gdy badania języka, prawa czy
literatury ma już długie za sobą tradycje i
znalazło sobie od dawna formy
zinstytucjonalizowane.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ MORALNA

Odpowiedzialność moralna – należy rozważać ją
w trzech płaszczyznach: trzeba brać pod uwagę
osobę odpowiedzialną, dziedziny
odpowiedzialności (obowiązki, działania,
postawy, charakter) oraz instytucje (trybunały,
ludzie, do których decyzja się odnosi, sumienie,
Bóg), wobec których jest się odpowiedzialnym.
Odpowiedzialność moralna osoby (subiektywna)
dotyczy jednostki, wolnej od determinacji
wewnętrznych bądź też zewnętrznych (wolność);
posiada ona subiektywne znaczenie moralne, gdyż nie
działa się w oczekiwaniu na rekompensatę albo z
obawy przed karą, ale dlatego że ma się poczucie
odpowiedzialności.
 Odpowiedzialność moralna dotyczy także świata, w
którym się żyje (rodziny, funkcje zawodowe,
działalność społeczna itd.), oraz aktywności politycznej.
Uwarunkowania życia człowieka, będące w dużej
mierze konsekwencją wspólnej pracy i relacji
społecznych, są również przez niego kształtowane; stąd
zaangażowanie w nie może mieć znaczenia moralne.

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ
Etyka zawodowa- odnosi się
do norm postępowania danej grupy zawodowej
(np. nauczycieli. W tym sensie etyka zawodowa
jest etyką normatywną, starającą się opisać wzór
osobowy pedagoga, cele etyczne zawodu, normy
postępowania w praktyce pedagogicznej i
typowe konflikty etyczne mogące się pojawić w
praktyce zawodowej.
 W odniesieniu do każdego zawodu tworzy się
profile:
- poznawczy
- - osobowościowy
- - moralny

DYLEMATY ETYCZNE
Podstawy bioetyki
 Czy powiedzieć choremu prawdę o jego
śmiertelnej chorobie?
 Jeśli tak, to jak to uczynić?
 Kontrowersyjne decyzje lekarskie
 Kara śmierci – wykonać czy nie?
 Spojrzenie etyczne na homoseksualizm
 Czy można okłamać kogoś dla jego dobra?
 Czy mówienie półprawdy jest kłamstwem?
 Czy istnieje sprawiedliwa wojna? Czy można
„walczyć” o pokój?

Download