Pytania z EB dla Kier. FIB

advertisement
Pytania z Etyki biznesu dla kierunku Finanse i Bankowość
1. Na czym polega koncepcja L. Kohlberga rozwoju moralnego człowieka?
2. Przez jakie fazy przebiega rozwój moralny człowieka?
3. Czym charakteryzuje się prekonwencjonalny poziom rozwoju moralnego człowieka?
4. Czym charakteryzuje się konwencjonalny poziom rozwoju moralnego człowieka?
5. Czym charakteryzuje się postkonwencjonalny poziom rozwoju moralnego człowieka?
6. Czego dotyczyła krytyka koncepcji L. Kohlberga?
7. W jaki sposób powstają oceny moralne?
8. Na czym polega kontrowersja na temat subiektywizmu i obiektywizmu ocen moralnych?
9. Na czym polega relatywizm etyczny?
10. Na czym polega kontrowersja na temat relatywizmu i obiektywizmu etycznego?
11. Na czym polega pluralizm moralny?
12. Jakie są formy pluralizmu moralnego?
13. Czy pluralizm moralny łączy się z relatywizmem, czy z absolutyzmem moralnym?
14. Co to jest etyka?
15. Czym zajmuje się etyka biznesu? Jaki ma związek z etyką ogólną?
16. Jakie kryteria służą do klasyfikacji systemów etycznych?
17. Jakie są założenia utylitaryzmu?
18. Jakie kryterium oceny moralnej czynu proponuje utylitaryzm?
19. Czym różni się utylitaryzm czynów od utylitaryzmu reguł?
20. Jakie wątpliwości budzi utylitaryzm?
21. Jak dokonuje oceny moralnej czynu etyka utylitarna?
22. Jakie są zastosowania utylitaryzmu?
23. Jak są zbudowane systemy etyczne wywodzące się z tradycji judeochrześcijańskiej?
24. Jak jest zbudowana etyka oparta na personalizmie katolickim?
25. Jak uzasadnia prawa człowieka etyka personalistyczna?
26. Jak dokonuje oceny moralnej czynu etyka personalistyczna?
27. Na czym polega zasada podwójnego skutku?
28. Jakie są zastosowania etyki personalistycznej?
29. Jak jest zbudowany system etyczny Kanta?
30. Jaka jest treść imperatywu kategorycznego?
31. Jak dokonuje oceny moralnej czynu etyka Kanta?
32. Jakie wątpliwości budzi system etyczny Kanta?
33. Jakie są zastosowania etyki Kanta?
34. Na czym polega odpowiedzialność? Na czym polega odpowiedzialność moralna?
35. Jakie warunki są konieczne, aby człowiek przyjmował odpowiedzialność moralną?
36. Na czym polega zasada derealizacji?
37. W jakich relacjach gospodarczych pojawia się problem odpowiedzialności moralnej?
38. Na czym polega odpowiedzialność moralna w stosunku między pryncypałem a agentem?
39. Na czym polega konflikt interesu?
40. Jakie są argumenty przeciwko odpowiedzialności moralnej firmy?
41. Jakie są argumenty za odpowiedzialnością moralną firmy?
42. Na czym polega społeczna odpowiedzialność firmy?
43. Kim są stejkholderzy w koncepcji społecznej odpowiedzialności firmy?
44. Jaka jest treść kodeksów firmy?
45. Jakie funkcje spełniają kodeksy firmy?
46. Od czego zależy skuteczność kodeksów firmy?
47. W jaki sposób można rozwiązywać w firmie problemy moralne?
48. Na czym polega koncepcja dialogowej odpowiedzialności firmy?
49. Na czym polegają konflikty moralne w życiu gospodarczym?
50. Na czym polega konflikt między odpowiedzialnością społeczną a lojalnością wobec
firmy?
51. W jakich warunkach powstaje konflikt między odpowiedzialnością społeczną a
lojalnością wobec firmy?
52. Jaka jest procedura ujawniania negatywnych działań firmy przez jej pracownika?
53. Jakie zasady moralne określają obowiązki informacyjne uczestników rynku?
54. W jakich warunkach powstaje konflikt między obowiązkami informacyjnymi a prawem
do tajemnic firmowych?
55. Jakie znaczenie dla rozwiązywania konfliktu między obowiązkami informacyjnymi a
prawem do tajemnic firmowych ma określenie kłamstwa, zatajenia i półprawdy?
56. Na czym polega konflikt między obowiązkiem tajemnicy firmowej a odpowiedzialnością
społeczną?
57. Na czym polega konkurencja ekonomiczna?
58. Kiedy konkurencja ekonomiczna jest uczciwa?
59. Na czym polega konkurencja pozytywna?
60. Jakie znane są przypadki nieuczciwej konkurencji?
61. Na czym polega nieuczciwość utrudniania dostępu do rynku?
62. Jakie jest etyczne uzasadnienie działalności kredytowej?
63. Na czym polegają obowiązki powiernicze banków?
64. Na czym polega konflikt moralny związany z praniem brudnych pieniędzy?
65. Na czym polegają obowiązki informacyjne uczestników giełdowego obrotu kapitałem?
66. Na czym polegają transakcje wyprzedzające? Jaka jest ich ocena moralna?
67. Na czym polega insider trading? Jaka jest jego ocena moralna?
68. Na czym polega prywatyzacja wspomagana finansowo (LBO i MBO)? Jaka jest ocena
moralna tej prywatyzacji?
69. Na czym polega korupcja?
70. Ustal wszystkie skutki korumpowania osób publicznych i oceń je za pomocą zasady
użyteczności.
71. Jakie argumenty deontologiczne uzasadniają jako niemoralny czyn korumpowania osób
publicznych?
72. Ustal wszystkie skutki praktyki monopolistycznej firmy Microsoft i oceń je za pomocą
zasady użyteczności.
73. Jakie argumenty deontologiczne uzasadniają jako niemoralną praktykę monopolistyczną
firmy Microsoft?
74. Jakie problemy etyczne są zawarte w dylemacie więźnia?
75. Jakie systemy etyczne umożliwiają rozwiązanie dylematu więźnia?
76. Wymień problemy moralne, które wystąpiły w sprawie wykorzystywania azbestu w USA?
77. Jakie mogłoby być rozwiązanie problemów moralnych w sprawie wykorzystywania
azbestu w świetle procedury whistle blowing?
78. Dlaczego podmiotem odpowiedzialnym za rozwiązanie sprawy azbestu w Polsce został
rząd?
79. Wymień problemy moralne, które wystąpiły w sprawie produkcji wyrobów tytoniowych.
80. Przedstaw argumenty za i przeciw reklamie wyrobów tytoniowych.
81. Oceń postępowanie firmy Johnson and Johnson w sprawie tylenolu czy było to
postępowanie w poczuciu
odpowiedzialności prawnej, odpowiedzialności moralnej,
odpowiedzialności ekonomicznej, czy było to postępowanie opłacalne?
82. Na czym polegają zawody zaufania publicznego?
83. Jakie obowiązki moralne dla biegłych rewidentów formułuje kodeks AJSPA?
84. Jakie jest znaczenie standardów zawodowych dla spełniania obowiązków moralnych
przedstawicieli zawodów zaufania publicznego?
Download