KARTA KURSU

advertisement
Przedmiot: Etyka
Kod ECTS: 08.1-xxxx-012
Punkty ECTS: 1
Rodzaj studiów: studia niestacjonarne I stopnia III rok; spec. nauczycielska
Liczba godzin: 12
Prowadzący: dr Czesław Wróbel
Rodzaj zajęć: wykłady
Forma zaliczenia: praca pisemna; kolokwium zaliczeniowe
Wykaz tematów:
I Etyka a moralność: główne zagadnienia i kierunki.
współczesne kierunki etyki; moralność – dystynkcje pojęciowe.
II Życie publiczne i jego substancja.
Społeczeństwo obywatelskie: ujęcie ekonomiczne i polityczne; ład publiczny; dwa filary ładu
publicznego: sprawiedliwość i tolerancja;
III i IV Sfera publiczna jako przestrzeń obywatelska.
Opinia publiczna i jej rola; rozum publiczny. Edukacja moralna a wzrost kompetencji
demokratycznych.
V i VI Media publiczne w społeczeństwie obywatelskim.
Czy media mają własny ethos? Etyka mediów; prawda w mediach; karać, czy nie karać za słowo?
VII i VIII Życie i zdrowie: dobra podstawowe od nadzorem publicznym.
Indywidualne czy publiczne? Prywatne, czy powszechne? Relacja lekarz-pacjent; zdrowie i choroba;
sfery wysokiego ryzyka: technologia genetyczna i klonowanie; transplantologia.
IX Osoba jako podmiot moralny i podmiot prawny.
Osoba moralna i osoba prawna; różnice między moralnością i prawem; funkcje prawa pozytywnego.
X Prawo naturalne.
Szkoły prawa naturalnego; legitymizacja normatywna.
XI Apolityczne sfery życia publicznego. Etyka w nauce.
Poznanie naukowe, jako rodzaj praktyki społecznej; integralny związek praktyki naukowej z etyką.
XII Ethos religijny i religia w życiu publicznym.
Uwagi wprowadzające; ethos w religiach świata: judaizm, hinduizm, buddyzm, islam,
chrześcijaństwo.
Literatura polecana:
1) E. Nowak, K. Cern, Ethos w życiu publicznym, Warszawa 2008.
2) J. Lipiec, Świat wartości, Kraków 2001.
3) T. Slipko Zarys etyki szczegółowej, Kraków 2005.
4) D. Probucka, Etyka. Wybrane zagadnienia i kierunki, Kraków 2005.
5) R. Singer (red.), Przewodnik po etyce, Warszawa 2009.
Download