Załącznik Nr 1

advertisement
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 (cykl kształcenia 2015/2016-2017/2018)
Wydział Turystyki
i Rekreacji
Jednostka organizacyjna:
I stopień profil
praktyczny
Rodzaj studiów i profil
stacjonarne/ niestacjonarne
Turystyka i rekreacja
Kod przedmiotu:
TR-L-66
Etyka w turystyce i rekreacji
Nazwa przedmiotu:
Tryb studiów
Kierunek:
Rok
Semestr
III
VI
Rodzaj zajęć
wykłady
ćwiczenia
Liczba
godzin
14
14
Punkty
ECTS
1
1
Typ
przedmiotu
Język
wykładowy
obowiązkowy
polski
Nauczyciel(-e) odpowiedzialny(-i) za przedmiot: dr Monika Żmudzka-Brodnicka
e-mail: [email protected]
Wymagania wstępne:
Brak
Cele przedmiotu:
C1 – student zna podstawowe problemy z zakresu filozofii środowiskowej (ekofilozofii), dzięki czemu jest bardziej świadomy dylematów moralnych związanych z
wykorzystaniem przyrody przez człowieka
C2 – student zna podstawowe problemy etyki zawodu, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej etyki biznesu, dzięki czemu jest bardziej świadomy zagrożeń
moralnych, z którymi zetknie się z przyszłej pracy zawodowej w obszarze turystyki
Opis efektów kształcenia dla przedmiotu oraz ich powiązanie z efektami kształcenia dla kierunku:
WIEDZA
W1
Zna i rozumie poszczególne czynniki cywilizacyjne kształtujące styl życia i sposób postępowania
współczesnego człowieka oraz ma wiedzę na temat zagrożeń moralnych diagnozowanych we
współczesnym świecie przez przedstawicieli etyki biznesu i etyki mediów
Efekty
kierunkowe
Efekty obszarowe
K_W03
M1_W04
W2
W3
U1
U2
K1
K2
Zna i rozumie najważniejsze zagadnienia z zakresu filozofii przyrody, ma wiedzę na temat poglądów
poszczególnych myślicieli na temat związków człowieka z otaczającym go światem przyrody oraz wie,
jakie są zagrożenia moralne wynikają z ingerencji człowieka w środowisko naturalne
Zna kodeks etyki zawodowej Światowej Organizacji Turystyki (WTO) oraz inne pokrewne kodeksy
etyczne
UMIEJĘTNOŚCI
Dostrzega problemy społeczne związane z turystyką i sportem i związane z nimi zagrożenia i dylematy moralne
Komunikuje się z pracodawcą, współpracownikami oraz klientami z szacunkiem, z uwzględnieniem odmiennych
poglądów i potrzeb
KOMPETENCJE
Rozumie znaczenie i wagę zasad moralnych funkcjonujących w społeczeństwie i norm etycznych właściwych w
działalności sportowej i turystycznej
Okazuje szacunek wobec pracodawców, współpracowników oraz klientów i dba o ich dobro
K_W11
M1_W01, P1P_W01
K_W18
S1P_W08, S1P_W09
H1P_W02
K_U03
M1_U04, S1P_U03
S1P_U08
K_U14
M1_U03
K_K03
S1P_K04, M1_K03
K_K10
M1_K03
Kryteria i metody oceny osiągniętych efektów kształcenia:
W1, W2, W3 – test wyboru i z pytaniami otwartymi
U1, U2, K1, K2 – analiza tekstów z dyskusją, analiza przypadków oraz dyskusja moderowana

Metody oceny osiągniętych efektów kształcenia:
- egzamin pisemny: testowy oraz z pytaniami otwartymi:
dostateczny – 60% (możliwych do zdobycia punktów), dostateczny plus – 61 - 70 %, dobry – 71-80 %, dobry plus – 81-95%, bardzo dobry – powyżej 96 %.
Aby uzyskać zaliczenie przedmiotu na ocenę dostateczną student musi osiągnąć wszystkie wymienione w programie efekty kształcenia.
Metody i formy realizacji przedmiotu:
FORMY:
- wykład,
- ćwiczenia.
METODY:
- wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną;
- ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją, analiza przypadków i dyskusja moderowana.
Treści kształcenia:
Wykłady:
1. Elementy antropologii filozoficznej: relacja człowiek – przyroda. Przemiany i konsekwencje (2 godz.)
2. Elementy antropologii filozoficznej: relacja człowiek – zwierzęta. Przemiany i konsekwencje (2 godz.)
3. Etyka zawodu a etyka ogólna. Specyfika, rola i funkcje etyki zawodu (1 godz.)
4. Etyka w biznesie (nakazy i zakazy moralne w relacjach: pracodawca-pracownik, pracownik-pracownik, pracownik-klient) (2 godz.)
5. Etyka w reklamie w świetle kodeksu etyki reklamy i wybranych problemów np. nieetyczne metody nakłaniania w reklamie, wprowadzanie w błąd w
reklamie, informacje ekologiczne w reklamie (2 godz.)
6. Zagrożenia moralne w systemach biurokratycznych (2 godz.)
7. Elementy filozofii bezpieczeństwa: wielokulturowość w świetle zagrożenia terroryzmem, rola religii w działalności organizacji terrorystycznych (3 godz.)
Ćwiczenia:
1. Poszanowanie przyrody a jej opanowywanie (czy wykorzystanie dóbr przyrody może być etyczne) (2 godz.)
2. Etyczna hodowla i ubój zwierząt (dylematy moralne związane z ubojem rytualnym). Zwierzęta służące przyjemności człowieka (zoo, cyrk, domowa klatka) (2
godz.)
3. Klient w biznesie - sposoby wprowadzania klienta w błąd (1 godz.)
4. Relacja pracodawca-pracownik jako relacja moralna (1 godz.)
5. Nieetyczne sposoby perswazji i manipulacji w reklamie produktu turystycznego (3 godz.)
6. Kodeks etyki zawodowej w zawodach związanych z turystyką (4 godz.)
Forma zaliczenia:

zaliczenie na ocenę
Literatura:
Podstawowa:
Fiut I. S., Ekoetyki. Kierunki rozwoju współczesnej aksjologii przyjaznej środowisku, Kraków 1999.
Kuderowicz Z., Filozofia wobec zagrożeń cywilizacyjnych, Warszawa 1988.
Piątek Z., Etyka środowiskowa. Nowe spojrzenie na miejsce człowieka w przyrodzie, Kraków 1998.
Tomczyk-Tołkacz J., Etyka biznesu. Wybrane problemy, Wrocław 1994.
Zwoliński A., Reklama i jej reguły. By wybrać w sposób wolny…, Kraków 2005.
Uzupełniająca:
Człowiek wobec natury. Humanizm wobec nauk przyrodniczych, red. J. Sokolski, Warszawa 2010.
Lejman J., Ewolucja ludzkiej samowiedzy gatunkowej: dzieje prób zdefiniowania relacji człowiek-zwierzę, Lublin 2008.
Krawczyk Z., O turystyce i rekreacji. Studia i szkice, Warszawa 2007.
Pratkins A.R., Wiek propagandy: używanie i nadużywanie perswazji na co dzień, przeł. J. Radzicki, M. Szuster, Warszawa 2003.
Etyka biznesu i społeczna odpowiedzialność organizacji jako wyzwanie XXI wieku, red. nauk. L. Karczewski, H. A. Kretek, Opole 2013.
Karczewski L., Etyka biznesu. Kulturowe uwarunkowania, Opole 2008.
Dodatkowo: teksty źródłowe dostarczone przez prowadzącego na ćwiczeniach
Bilans punktów ECTS (1 pkt. ECTS – 25-30 godz. pracy studenta)
Obciążenie studenta
Studia
Studia
niestacjonarn
stacjonarne
e
14 godz.
9 godz.
2 godz.
7 godz.
14 godz.
9 godz.
8 godz.
6 godz.
2 godz.
2 godz.
Aktywność
Udział w wykładach
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów
Udział w ćwiczeniach
Przygotowanie się do ćwiczeń
Konsultacje
Przygotowanie do zaliczenia
Całkowite obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot
10 godz.
10 godz.
50
43
2 ECTS
Pieczątka Kierownika Zakładu zatwierdzającego Kartę przedmiotu …………………………………………………. Data zatwierdzenia:…………………………………..
Download