Załącznik Nr 1 - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w

advertisement
Załącznik Nr 1
do Uchwały Senatu AWFiS w Gdańsku
Nr 16 z dnia 27 kwietnia 2012 roku
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017
Wydział Turystyki
i Rekreacji
Jednostka organizacyjna:
I stopień profil
praktyczny
Rodzaj studiów i profil
Nazwa przedmiotu:
Tryb studiów
stacjonarne/ niestacjonarne
Kierunek:
Turystyka i rekreacja
Kod przedmiotu:
TR-L-66
Etyka w turystyce i rekreacji
Rok
Semestr
III
VI
Rodzaj zajęć
wykłady
ćwiczenia
Liczba
godzin
14/9
14/9
Punkty
ECTS
2
Typ
przedmiotu
Język
wykładowy
obowiązkowy
polski
Nauczyciel(-e) odpowiedzialny(-i) za przedmiot: dr Monika Żmudzka-Brodnicka
e-mail: [email protected]
Wymagania wstępne:
Wiedza z przedmiotów: Podstawy turystyki, Podstawy marketingu, Ekonomika turystyki i rekreacji, Komunikacja interpersonalna, Prawo w turystyce i
rekreacji, Obsługa klienta w turystyce i rekreacji
Cele przedmiotu:
C1 – student zna podstawowe problemy z zakresu filozofii środowiskowej (ekofilozofii), dzięki czemu jest bardziej świadomy dylematów moralnych związanych z
wykorzystaniem przyrody przez człowieka
C2 – student zna podstawowe problemy z zakresu etyki biznesu i etyki reklamy, dzięki czemu jest bardziej świadomy zagrożeń moralnych, z którymi zetknie się z
przyszłej pracy zawodowej w obszarze turystyki
Opis efektów kształcenia dla przedmiotu oraz ich powiązanie z efektami kształcenia dla kierunku:
WIEDZA
W1
Efekty
kierunkowe
Zna i rozumie poszczególne czynniki cywilizacyjne kształtujące styl życia i sposób postępowania
współczesnego człowieka oraz ma wiedzę na temat zagrożeń moralnych diagnozowanych we
K_W03
współczesnym świecie przez przedstawicieli etyki biznesu i etyki mediów
Efekty obszarowe
M1_W04
W2
Zna i rozumie najważniejsze zagadnienia z zakresu filozofii przyrody, ma wiedzę na temat poglądów
poszczególnych myślicieli na temat związków człowieka z otaczającym go światem przyrody oraz wie, K_W11
jakie są zagrożenia moralne wynikają z ingerencji człowieka w środowisko naturalne
M1_W01
P1P_W01
W3
Zna kodeks etyki zawodowej Światowej Organizacji Turystyki (WTO) oraz inne pokrewne kodeksy
K_W18
etyczne
S1P_W08
S1P_W09
H1P_W02
U1
U2
K1
K2
UMIEJĘTNOŚCI
Dostrzega problemy społeczne związane z turystyką i sportem i związane z nimi zagrożenia i dylematy
moralne
Komunikuje się z pracodawcą, współpracownikami oraz klientami z szacunkiem, z uwzględnieniem
odmiennych poglądów i potrzeb
KOMPETENCJE
Rozumie znaczenie i wagę zasad moralnych funkcjonujących w społeczeństwie i norm etycznych
właściwych w działalności sportowej i turystycznej
Okazuje szacunek wobec pracodawców, współpracowników oraz klientów i dba o ich dobro
K_U03
M1_U04
S1P_U03
S1P_U08
K_U14
M1_U03
K_K03
S1P_K04
M1_K03
K_K10
M1_K03
Kryteria i metody oceny osiągniętych efektów kształcenia:
W1, W2, W3 – test wyboru i z pytaniami otwartymi
U1, U2, K1, K2 – analiza tekstów z dyskusją, analiza przypadków oraz dyskusja moderowana

Metody oceny osiągniętych efektów kształcenia:
- zaliczenie pisemne: test oraz pytania otwarte:
dostateczny – 60% (możliwych do zdobycia punktów), dostateczny plus – 61 - 70 %, dobry – 71-80 %, dobry plus – 81-95%, bardzo dobry – powyżej 96 %.
Aby uzyskać zaliczenie przedmiotu na ocenę dostateczną student musi osiągnąć wszystkie wymienione w programie efekty kształcenia.
Metody i formy realizacji przedmiotu:
FORMY:
- wykład,
- ćwiczenia.
METODY:
- wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną;
- ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją, analiza przypadków i dyskusja moderowana.
Treści kształcenia:
Wykłady:
1. Relacja człowiek – przyroda w ujęciu ekofilozofii
2. Relacja człowiek – zwierzęta w ujęciu ekofilozofii
3. Etyka w biznesie (nakazy i zakazy moralne w relacjach: pracodawca-pracownik, pracownik-pracownik, pracownik-klient)
4. Zagrożenia moralne w systemach biurokratycznych
5. Etyka w reklamie w świetle kodeksu etyki reklamy i wybranych problemów np. nieetyczne metody nakłaniania w reklamie, wprowadzanie w błąd w reklamie,
informacje ekologiczne w reklamie
6. Etyka zawodu a etyka ogólna. Rola i funkcje etyki zawodu
Ćwiczenia:
1. Poszanowanie przyrody a jej opanowywanie (czy wykorzystanie dóbr przyrody może być etyczne)
2. Etyczna hodowla i ubój zwierząt (dylematy moralne związane z ubojem rytualnym).
3. Zwierzęta służące przyjemności człowieka (zoo, cyrk, domowa klatka)
4. Klient w biznesie - sposoby wprowadzania klienta w błąd
5. Relacja pracodawca-pracownik jako relacja moralna
6. Nieetyczne sposoby perswazji i manipulacji w reklamie produktu turystycznego
7. Kodeks etyki zawodowej w zawodach związanych z turystyką
Forma zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę
Literatura:
Podstawowa:
Fiut I. S. 1999. Ekoetyki. Kierunki rozwoju współczesnej aksjologii przyjaznej środowisku. Kraków.
Kuderowicz Z. 1988. Filozofia wobec zagrożeń cywilizacyjnych. Warszawa.
Piątek Z. 1998. Etyka środowiskowa. Nowe spojrzenie na miejsce człowieka w przyrodzie. Kraków.
Tomczyk-Tołkacz J. 1994. Etyka biznesu. Wybrane problemy. Wrocław.
Zwoliński A. 2005. Reklama i jej reguły. By wybrać w sposób wolny. Kraków.
Uzupełniająca:
Lejman J. 2008. Ewolucja ludzkiej samowiedzy gatunkowej: dzieje prób zdefiniowania relacji człowiek-zwierzę. Lublin.
Karczewski L., Kretek H. A. (red.). 2013. Etyka biznesu i społeczna odpowiedzialność organizacji jako wyzwanie XXI wieku. Opole.
Karczewski L. 2008. Etyka biznesu. Kulturowe uwarunkowania. Opole.
Krawczyk Z. 2007. O turystyce i rekreacji. Studia i szkice. Warszawa.
Pratkins A.R., Wiek propagandy: używanie i nadużywanie perswazji na co dzień, przeł. J. Radzicki, M. Szuster, Warszawa 2003.
Sokolski J. (red.) 2010. Człowiek wobec natury. Humanizm wobec nauk przyrodniczych. Warszawa.
Dodatkowo: teksty źródłowe dostarczone przez prowadzącego na ćwiczeniach
Bilans punktów ECTS (1 pkt ECTS – 25-30 godz. pracy studenta)
Obciążenie studenta
Studia
Studia
stacjonarne
niestacjonarne
14 godz.
9 godz.
14 godz.
9 godz.
28 godz.
18 godz.
2 godz.
2 godz.
Aktywność
Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Przygotowanie się do ćwiczeń
Konsultacje
Przygotowanie do zaliczenia
Całkowite obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot
14 godz.
14 godz.
72
52
2 ECTS
Pieczątka Kierownika Zakładu zatwierdzającego Kartę przedmiotu …………………………………………………. Data zatwierdzenia:…………………………………..
Download