SYLABUS 1.Nazwa przedmiotu Etyka w biznesie 2.Nazwa jednostki

advertisement
SYLABUS
1.Nazwa przedmiotu
Etyka w biznesie
2.Nazwa jednostki prowadzącej
Katedra Polityki Gospodarczej
przedmiot
3.Kod przedmiotu
E/II/EUB/C-1.5c
4.Studia
Kierunek studiów/specjalność
Poziom kształcenia
Forma studiów
Ekonomia / Ekonomia Usług
Studia drugiego stopnia
Studia stacjonarne i
Biznesowych
niestacjonarne
5.Rodzaj przedmiotu
Specjalistyczny do wyboru
6.Rok i semestr studiów
2/3
Dr Alina Walenia
7.Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu
Dr Alina Walenia
8.Imię i nazwisko osoby prowadzącej
(osób prowadzących) zajęcia
z przedmiotu
9.Cele zajęć z przedmiotu
Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zasad norm etycznych i moralnych mających
zastosowanie w poszczególnych obszarach działalności gospodarczej w warunkach wolnego rynku.
Umiejętność zastosowania zasad z zakresu etyki, pozwalających na trafną ocenę pod względem
moralnym podejmowanych przez przedsiębiorców decyzji w zakresie gospodarowania.
Podstawowa wiedza z zakresu prawa działalności gospodarczej,
10.Wymagania wstępne
ekonomii.
11.Efekty kształcenia oraz ich powiązanie z kierunkowymi efektami kształcenia
Wiedza:
Efekt kształcenia
Student:
odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia
Zna procesy zachodzące w gospodarce rynkowej dotyczącze
prowadzenia działalności gospodarczej, uregulowań prawnych i zasad
etycznych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
Identyfikuje podstawowe zasady moralne i etyczne w prowadzonej
działalności gospodarczej. Charakteryzuje zasady i normy etyczne
wskazane w kodeksach etycznych i moralnych.
K_W02
K_W10
K_W11
K_W05
K_W06
K_W08
K_W10
Nr efektu
kształcenia
W1
W2
Umiejętności:
Nr efektu
kształcenia
Efekt kształcenia
Student:
U1
Potrafi ocenić i wskazać zasadność wdrażania zasad moralnych i
etycznych w procesie prowadzenia działalności gospodarczej. Zna
zasady prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o
obowiązujące przepisy prawne oraz zasady moralne i etyczne.
Kompetencje społeczne:
Nr efektu
kształcenia
K1
odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia
K_U01
K_U05
K_U06
K_U07
Efekt kształcenia
Student:
odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia
Ma świadomość znaczenia zasad etyki w działalności gospodarczej.
oraz budowania etycznej firmy.
K_K03
K_K07
K2
Posiada świadomość roli zasad i norm prawa w zakresie prowadzenia
K_K03
działalności gospodarczej. Wskazuje na uwarunkowania tego procesu w
K_K04
powiązaniu z zasadami etyki.
K_K06
12.Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin i sposób ich realizacji
Ćwiczenia – 30 godz./18 godz.
13.Treści programowe
A. Problematyka ćwiczeń
Treści merytoryczne
Liczba godz.
stacj. niest.
Etyka i jej przedmiot. Normy moralne i prawne. Sumienie. Miejsce etyki w
3
2
społeczności wolnego rynku. Etyka biznesu i jej problematyka
Komponenty etycznej firmy. Przestrzeganie zasad moralnych sprawiedliwości,
3
2
umiaru, słuszności, praworządności i wynikających z nich reguł postępowania
Standardy etyczne dobrego menedżera, pożądanych cech charakteru i metod
2
1
zarządzania personelem firmy
Etyka pracy – prawa i obowiązki pracowników. Przesłanie encykliki Jana Pawła
2
1
II o ludzkiej pracy „Laborem exercens”
Tajemnice prawnie chronione w działalności gospodarczej. Moralne i prawne
2
1
aspekty obowiązku dochowania tajemnicy. Granice pracowniczej lojalności i
odpowiedzialności
Konflikty w środowisku pracy i ich podłoże. Etyczne sposoby ich
3
2
przezwyciężania. Poprzez kompromis do współpracy
Etyka negocjacji: główne dylematy etyczne. Taktyki manipulacyjne. Kłamstwo w
2
1
negocjacjach i strategia jego wykrywania. Konsekwencje nieetycznych zachowań
Patologie w stosunkach pracy i w działalności gospodarczej: mobbing, korupcja,
3
2
lobbing, tzw. szara strefa
Moralno-prawne dylematy reklamy produktów i usług
2
2
Dylematy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców (problem bezrobocia,
2
1
ochrony środowiska naturalnego
Struktura i treść wybranych kodeksów etycznych polskich firm
4
2
Problemy etyczne związku z globalizacją gospodarki
2
1
Suma godzin
30
18
14.Metody dydaktyczne
15.Sposób(y) i forma(y) zaliczenia
Zajęcia prowadzone w aktywnej formie z udziałem
studentów. Praca zespołowa przygotowywanie prezentacji
multimedialnej dotyczącej problematyki wykładów. Analiza
zjawisk w działalności gospodarczej w powiązaniu z etyką.
Dyskusja moderowana.
Zaliczenie przedmiotu na podstawie oceny z przygotowanej
prezentacji, aktywności.
16.Metody i kryteria oceny
Efekt kształcenia
Forma realizacji zajęć
Sposób weryfikacji efektu kształcenia
W1
W2
U1
K1
K2
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ocena prezentacji,
ocena prezentacji
Ocena aktywności, prezentacja,
Obserwacja postawy i ocena aktywności
Obserwacja postawy i ocena aktywności
17.Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów
w godzinach oraz punktach ECTS
Aktywność
Liczba godzin/nakład pracy studenta
Studia
Studia
stacjonarne
niestacjonarne
ćwiczenia
30
18
przygotowanie do ćwiczeń
6
10
udział w konsultacjach
5
5
czas na napisanie referatu/eseju
4
5
przygotowanie do ćwiczeń
4
11
udział w zaliczeniu
1
1
SUMA GODZIN
50
50
LICZBA PUNKTÓW ECTS
2
2
Suma godzin pracy studenta w bezpośrednim
36
24
kontakcie z nauczycielem
polski
18.Język wykładowy
19.Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu
20.Literatura
Literatura podstawowa:
1.
W. Gasparski, Wykłady z etyki biznesu. Nowa edycja, Warszawa 2004.
2.
B. Klimaczak, Etyka gospodarcza, Wyd. AE we Wrocławiu 2006.
3.
M. Rybak, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. PWN,
Warszawa 2005.
Literatura uzupełniająca:
1.
J.Filek, Wprowadzenie do etyki gospodarczej, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2005.
2.
B. Klimaczak, Etyczne otoczenie rynku kapitałowego, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław
2006.
Podpis koordynatora przedmiotu
Podpis kierownika jednostki
Download