program nauczania

advertisement
Program działań edukacyjnych w ramach akcji „Przejrzysta Polska”
realizowanych w Mieście Rybniku
Wstęp:
Podstawą państwa demokratycznego jest aktywność jego obywateli w życiu publicznym
miedzy innymi poprzez aktywną działalność w samorządach lokalnych. Istotną sprawą jest
odpowiednie przygotowanie społeczeństwa do pełnienia takiej roli. Stąd bardzo ważne
zadanie do spełnienia ma szkoła. W znacznym stopniu uwzględnia to wprowadzona ostatnio
reforma strukturalno-programowa. Obywatel państwa demokratycznego to człowiek z jednej
strony otwarty, umiejący znaleźć się w obecnej rzeczywistości, z drugiej zaś strony,
wpływający na jej obraz. Stad bardzo ważne są określone zasady moralne, którymi człowiek
winien kierować się w życiu, a które bezwzględnie wpływają na jakość życia zbiorowości
ludzkiej, w której żyje. Włączenie się naszego miasta do akcji społecznej „Przejrzysta Polska”
wyznacza określone zadania dla edukacji w naszym mieście. Biorąc pod uwagę dotychczas
podejmowane działania wychodzimy z kolejną propozycją, która ma za zadanie
przygotowanie młodego pokolenia do doskonalenia umiejętności etycznego funkcjonowania
w życiu społecznym.
Zakres tematyczny:
Wprowadzenie do edukacji szkolnej elementów etyki społecznej
Cele:








Kształtowanie refleksyjnej postawy wobec człowieka, jego natury, powinności
moralnych oraz wobec różnych sytuacji życiowych
Przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości i dokonywania właściwej
ich hierarchizacji
Rozpoznanie podstawowych wartości i dokonywanie właściwej ich hierarchizacji
Podjęcie odpowiedzialności za siebie i innych oraz za dokonane wybory moralne
Rozwój wrażliwości moralnej, umiejętność rozpoznawania wartości moralnych oraz
zdolność rozróżniania dobra od zła
Nabycie wiedzy etycznej ułatwiającej dokonanie trafnej oceny moralnej
podejmowanych działań
Przyjmowanie odpowiedzialności za słowa i czyny
Podjęcie samokontroli i pracy nad sobą
Metody realizacji:



Projekty edukacyjne
Metody i techniki aktywizujące
Analiza źródeł: np. artykułów prasowych, informacji zamieszczonych na stronach
www, audycji radiowo-telewizyjnych
Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®
Wz_Ryb_00
1/2
Środki dydaktyczne:



Prasa codzienna (m.in. Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza)
Tygodniki społeczno-kulturalne (Wprost, Przekrój, Polityka, Ozon)
Strony www (m.in. strona internetowa Centrum Edukacji Obywatelskiej)
Formy realizacji:


Praca w grupach
Praca indywidualna
Sposoby realizacji i podejmowanych działań:


Na lekcjach: godziny do dyspozycji wychowawcy, wiedzy o społeczeństwie,
przedsiębiorczości, historii, języka polskiego, religii, etyki, filozofii, prawa
W ramach zajęć pozalekcyjnych
Sposoby oceny realizacji podejmowanych działań:


Ocena w ramach WSO
Konkursy z nagrodami
Przykłady realizacji podanych celów:






Wiedza o społeczeństwie: przy takich tematach jak; Społeczeństwo obywatelskie,
Etyka życia społecznego, - realizacja takich treści jak: korupcja, przyczyny, skutki,
mechanizm korupcji, sposoby przeciwdziałania, przepisy prawa dotyczące korupcji;
Samorząd lokalny - należy omówić program „Przejrzysta Polska” (zadania do
realizacji przez Miasto, czemu to ma służyć)
Przedsiębiorczość: - przy tematach związanych z Funkcjonowaniem gospodarki
rynkowej należy mówić o etyce w biznesie np. przy zakładaniu firm oraz o tzw.
dobrych praktykach w spółkach a także o skutkach ekonomicznych korupcji w skali
makro i mikro, problem praw autorskich szczególnie z uwzględnieniem programów
komputerowych, nielegalnego kopiowania płyt muzycznych
Historia: - można mówić o tym problemie w poszczególnych okresach historycznych
ukazując ówczesne przejawy korupcji (królowa Bona, Maria Ludwika Gongaza,
utrzymywanie magnaterii przez obce dwory, Stanisław August, korupcja w zaborze
rosyjskim, reforma rolna jak również czasy gierkowskie), postęp ponad wszystko czy
samozagłada, podział świata na bogatych i biednych
Religia lub etyka: - należy te kwestie akcentować przy tematach dotyczących dobra,
wyborów moralnych, konfliktów wartości, etyki życia zawodowego i życia szkolnego
Język polski: - należy mówić o wyborach moralnych w literaturze i o wartościach
takich jak: prawda, dobro wspólne, nonkonformizm
Godzina do dyspozycji wychowawcy: - przede wszystkim etyka życia szkolnego,
a zatem przestrzeganie prawa, zakaz ściągania, kierowanie się dobrem drugiej osoby,
reagowanie na nieprawidłowości, wzorce zachowań uczniowskich, skąd się biorą
normy obyczajowe, moralne i prawne, aspekty moralne współczesnej genetyki,
Urząd Miasta Rybnika
DDM 9000®
Wz_Ryb_00
2/2
Download