Katedra Teorii i Filozofii Prawa Kierunek: Prawo Rodzaj

advertisement
Wydział Prawa i Administracji
Jednostka organizacyjna US: Katedra Teorii i Filozofii Prawa
Kierunek: Prawo
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie
KOD Przedmiotu: NA-3
Tryb studiów
Nazwa przedmiotu: Etyka prawnicza
Rok
Semestr
Rodzaj zajęć:
Liczba
godzin
I
I
wykłady
30
Punkty
ECTS:
Typ
przedmiotu
Język
wykładowy
3
A
do wyboru
(jeden z
czterech
przedmiotów
społecznych)
polski
stacjonarne
niestacjonarne
Prowadzący przedmiot
Wymagania wstępne: wiadomości językowe na poziomie szkoły średniej
Cele przedmiotu: Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami etyki. Analizowanie doktryn moralnych.
Metody dydaktyczne: : metoda nauczania teoretycznego, metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy, metoda aktywizująca.
Treści merytoryczne przedmiotu:
1. Podstawowe pojęcia nauki o moralności.
1.1. Moralność, doktryna moralna, nauka o moralności.
1.2. Moralność jako zjawisko społeczne.
1.3. Oceny, normy systemy moralne.
1.4. Moralność. Normy obyczajowe. Etos.
1.5. Estetyka. Normy estetyczne.
1.6. Działy nauki o moralności.
2. Pojmowanie moralności.
2.1.Trzy nurty myśli moralnej.
2.2.Filozoficzne podstawy naczelnych nakazów moralnych.
2.3.Punkty sporów między doktrynami z solidarystycznego nurtu w moralności
3. .Historyczne etyki normatywne.
3.1. Doktryny moralne starożytności.
3.2. Chrześcijańska doktryna moralna w średniowieczu.
3.3 Etyka nowożytna
4. Sprawiedliwość. Formuły sprawiedliwości.
4.1.Pojęcie sprawiedliwości.
4.2.Przegląd formuł sprawiedliwości.
4.3.Formuły sprawiedliwości wyrównawczej.
4.4.Formuły sprawiedliwości rozdzielczej.
5. Współczesne doktryny moralne.
5.1.Kierunki przemian doktryn moralnych.
5.2.Kierunki przemian chrześcijańskich doktryn moralnych.
6. Związki prawa, estetyki i moralności.
6.1.Normy prawne a normy moralne i estetyczne.
6.2.Moralność jako czynnik kształtujący prawo.
6.3.Moralność jako czynnik wpływający na przestrzeganie prawa.
7. Oceny i wartości w wykładni prawa .
8. Oceny i wartości w stosowaniu prawa.
9. Etyka zawodowa.
9.1.Pojęcie etyki zawodowej.
9.2. Etyka zawodów prawniczych.
Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną
Literatura podstawowa:
R.Piszko, Podstawowe pojęcia etyki w praktyce prawa i prawoznawstwa, wydruk wykładów - przygotowaniu do publikacji
Download