Kultura i etyka przedsiębiorstwa

advertisement
Kultura i etyka przedsiębiorstwa
Nie ma ogólnie przyjętej definicji kultury organizacji. Ogólnie mówi się Ŝe:
• jest ona całościowa (holistyczna) - rozciąga się na całość zjawiska, które jest czymś
więcej niŜ jej części składowe;
• jest uwarunkowana historycznie - odzwierciedla historię organizacji;
• ma związek z antropologią - np. rytuały, symbole;
• ma społeczną strukturę - jest tworzona i przyjmowana przez grupę ludzi, którzy
tworzą organizację;
• jest trudna do pełnej identyfikacji, gdyŜ niektóre jej elementy (załoŜenia, wartości,
obyczaje) niechętnie się ujawnia, zwłaszcza osobom z zewnątrz;
• jest trudna do zmiany.
Kulturę organizacji uznaną za korzystną naleŜy utrzymywać i pielęgnować, m.in. przez:
• uwzględnianie jej w organizacji przedsiębiorstwa, co moŜna teŜ wyrazić w postulacie
zgodności organizacji z jej kulturą organizacyjną;
• zatrudnianie osób, które odznaczają się cechami pasującymi do kultury przedsiębiorstwa, a
pozbywanie się pracowników jej nieprzestrzegających;
• kształcenie i doskonalenie personelu oraz wpływanie na jego nastawienie;
• nagradzanie i awansowanie ludzi zachowujących się zgodnie z kulturą; niekorzystna byłaby
sytuacja, gdyby nagradzanie i awansowanie było realizowane w sposób sprzeczny z
wyznawanymi oficjalnie zasadami i wartościami;
• dawanie przez kierownictwo osobistych przykładów zachowań, stanowiących model do
naśladowania przez personel (wszyscy autorzy podkreślają silny wpływ menedŜerów na
kulturę organizacji);
• rozwijanie współpracy przede wszystkim z tymi partnerami zewnętrznymi, którzy
pielęgnują podobną kulturę organizacyjną;
• wyraŜanie kultury przez hasła i uroczystości.
Kulturę ocenianą jako niekorzystną dla przedsiębiorstwa (zwłaszcza gdy utrudnia, a nawet
uniemoŜliwia realizację podstawowych celów) naleŜy zmienić. Na efektywność takiego
działania duŜy wpływ mają, jeŜeli są w przedsiębiorstwie, menedŜerowie-liderzy. Jednak
działania w tym kierunku nie mogą być arbitralne i rewolucyjne, lecz ewolucyjne. Zmiana
kultury wymaga wielu zabiegów i trwa długo, czasami nawet 5-10 lat.
Etykę naleŜy rozumieć jako ogół zasad i norm postępowania, obowiązujących w danej
zbiorowości. Normy te mogą dotyczyć wolności, ludzkiej godności, poszanowania zasad
prawa czy teŜ ochrony środowiska naturalnego. Zachowanie etyczne to takie, które mieści się
w ogólnie przyjętych normach społecznych, a zachowanie nieetyczne jest sprzeczne z tymi
normami. Nieetyczne stosowanie zasady przedsiębiorczości to na przykład wykorzystanie
trudnej sytuacji powodzian i sprzedaŜ im wody pitnej po zawyŜonych cenach. NaduŜycia w
ramach zasady gospodarności mogą polegać na nadmiernym wykorzystywaniu pracowników,
obciąŜaniu ich dodatkową pracą lub wypłacaniu niskiego wynagrodzenia.
Etyką kierują się pojedyncze osoby (etyka indywidualna, osobista), wykazując się
określonymi postawami moralnymi (zaszczepionymi przede wszystkim w procesie
wychowania), ale moŜna je odnosić takŜe do przedsiębiorstwa jako całości. Jego
kierownictwo moŜe wpływać na etyczne lub nieetyczne postawy i zachowania swoich
pracowników w toku wykonywania obowiązków w firmie lub swoją polityką ułatwiać lub
utrudniać wybory moralne pracowników. Występują teŜ poglądy - raczej nieuzasadnione - Ŝe
nakazem w stosunku do przedsiębiorstwa jest działanie zgodne z prawem, natomiast etyka
postępowania dotyczy jedynie pojedynczych pracowników.
Etyka przedsiębiorstwa moŜe dotyczyć następujących podmiotów:
• klienci, dostawcy, kooperanci, odbiorcy;
• inne osoby i instytucje w otoczeniu przedsiębiorstwa: konkurenci, wierzyciele;
• właściciele przedsiębiorstwa
• pracownicy;
• instytucje reprezentujące interesy ogólnospołeczne: skarb państwa, organy administracji
rządowej i samorządowej; społeczności lokalne. Podejmowane są od dłuŜszego czasu próby
określenia cech firmy etycznej. Najczęściej wymienia się:
• występowanie jasnych norm etycznych i ich promowanie;
• przestrzeganie norm przez wszystkich pracowników;
• uczciwość w komunikowaniu się;
• wywiązywanie się z zawartych
umów i podjętych zobowiązań;
• dbanie o środowisko przyrodnicze;
• wspieranie społeczności lokalnej;
• potępianie i wykluczanie ze swego grona osób postępujących nieetycznie.
W. Gasparski, odwołując się do literatury amerykańskiej, wymienia następujące przyczyny
wzrostu zaangaŜowania firm amerykańskich w przestrzeganie norm etyki biznesu;
• naciski konsumentów;
• docenienie znaczenia zadowolenia pracowników;
• dąŜenie do doskonalenia obsługi klientów;
• uznanie dla pracy zespołowej;
• wpływ polityki państwa;
• świadoma polityka liderów firm, wynikająca z przekonań religijnych i aktywności
społecznej z lat młodzieńczych;
• zaufanie osiągane dzięki wzrostowi zainteresowania sprawami duchowymi i zmianie
wartości uznawanych przez firmy;
• globalizacja gospodarki.
Download