Etyka i deontologia

advertisement
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
im. JERZEGO KUKUCZKI w KATOWICACH
Kierunek studiów: FIZJOTERAPIA
poziom pierwszy
tytuł zawodowy absolwenta: licencjat
Profil kształcenia: ogólno akademicki
Moduł / przedmiot: PO5
obowiązkowy
wybieralny
(O)
Etyka i deontologia
Moduł / przedmiot: JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA
Liczba godzin w
semestrze
X
obowiązkowy
1
I
Studia stacjonarne
(W)
wybieralny
2
II
w-13, ćw.- 13,
praca własna13, razem 39
3
III
IV
V
VI
Studia
niestacjonarne
Koordynator
przedmiotu
wykładowcy
JĘZYK
FORMA
ZAJĘĆ
ECTS
1,5
Katedra Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej
Zakład Filozofii i Socjologii
dr Tomasz Knapik
dr Tomasz Knapik
polski
ćwiczenia, wykłady, samodzielna praca bez kontaktu z nauczycielem
FORMA ZALICZENIA: zaliczenie na ocenę
C1. Student potrafi rozpoznawać i identyfikować zachodzące procesy społeczne,
CELE
PRZEDMIOTU definiować podstawowe pojęcia z zakresu etyki i deontologii.
C2. Student potrafi dyskutować, przedstawiać swoje poglądy i przytacza
racjonalne dowody na ich potwierdzenie.
C3. Student potrafi wykorzystać zdobyta wiedzę celem przeprowadzenia
konstruktywnej krytyki stanowisk z którymi się nie zgadza.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza:
K_W20
Rozumie i rozpoznaje kulturowe oraz etyczne normy i
tradycje różnych społeczności
Umiejętności:
K_U12
Dostrzega i analizuje dylematy etyczne występujące w czasie
procesu rehabilitacji chorych. Potrafi stosować zasady i
normy etyczne w pracy fizjoterapeuty
Kompetencje społeczne:
K_K03
Przejawia właściwy stosunek do pacjenta i personelu
współpracującego. Okazuje szacunek i zrozumienie dla
różnych problemów wynikających z pracy z drugim
SPOSOBY
WERYFIKACJI
EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA
Wiedza:
- kolokwium
Umiejętności:
-aktywność studenta podczas
prowadzonych zajęć, ustna
weryfikacja lub praca zbiorowa
Kompetencje społeczne:
-obserwacja studenta,
-wolontariat, udział lub
uczestnictwo w zajęciach dla osób
niepełnosprawnych
człowiekiem.
K_K06
Identyfikuje i stosuje zasady etyczne, w tym obowiązujące w
Kodeksie Fizjoterapeuty Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
K_K10
Potrafi formułować wyważone opinie dotyczące pacjentów,
klientów i grup społecznych w kontekście związanym z
wykonywaniem zawodu.
NAKŁAD PRACY STUDENTA
(w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
udział w wykładach - 13
udział w wykładach udział w ćwiczeniach - 13
udział w ćwiczeniach –
udział w ćwiczeniach klinicznych
udział w ćwiczeniach klinicznych
przygotowanie do ćwiczeń/ćwiczeń klinicznych - przygotowanie do ćwiczeń/ćwiczeń klinicznych
przygotowanie do egzaminu przygotowanie do egzaminu realizacja zadań projektowych
realizacja zadań projektowych
e-learning
e-learning
egzamin/zaliczenie egzamin/zaliczenie inne (określ jakie) praca własna-13
inne (określ jakie)
RAZEM: 39
RAZEM:
WW1 nie dotyczy tego przedmiotu
WARUNKI
WSTĘPNE
nr
TREŚĆ ZAJĘĆ
liczba godzin
ST
B
BK
K
-Wprowadzenie do etyki i deontologii. Deontologia jako
2
1-2
nauka o obowiązkach. Organizacja zajęć, tematyka ćwiczeń i
wykładów.
-Zło w życiu człowieka. Czy zło istnieje?
3-4
-Źródła filozofii moralnej. Miejsce deontologii w tradycji
myśli etycznej. Pojęcie obowiązku i powinności moralnej.
-Sokrates – lekarz dusz – poglądy na temat prawa naturalnego.
Intelektualizm
etyczny
Sokratesa
i
próby
jego
przezwyciężenia.
2
2
5-6
-Sofiści i Protagoras – poglądy na temat prawa naturalnego.
-Prawda i kłamstwo w życiu człowieka.
2
1
7-8
-Aretologia – cnota jako dobro (Platon, Arystoteles).
-Eudajmonistyczna etyka umiaru u Arystotelesa.
2
2
9-10
-Systemy etyczne: hedonizm i eudajmonizm.
-O nadziei i cierpieniu.
2
1
11-12
-Osoba i działalności Hipokratesa, analiza przysięgi lekarskiej.
-O prawie naturalnym.
2
1
13-14
-Prawo pacjenta do prawdy np. na temat stanu zdrowia.
-O prawie naturalnym c.d. O naturze człowieka w nawiązaniu
do poglądów św. Tomasza z Akwinu.
2
1
15-16
-Nihilizm – charakterystyka stanowiska filozoficznego.
-Koncepcja i konsekwencje filozofii człowieka Fryderyka
Nietzschego.
2
17-18
-Relatywizm oraz postawy czysto utylitarne zagrożeniem dla
człowieka i społeczeństwa.
-Utylitaryzm.
2
19-20
-Problemy eutanazji, aborcji, in vitro. Analiza fragmentu
tekstów z encyklik: Evangelium vitae, Veritatis splendor
-Personalizm K. Wojtyły.
2
2
21-22
-Świat wartości moralnych.
-Fenomenologiczna etyka wartości M. Schelera.
2
1
23-24
-Deontologia wobec aksjologii.
-Personalizm czy utylitaryzm jest właściwą podstawą etyki
medycznej?
2
25-26
-Postmodernistyczna moralność bez etyki.
-W poszukiwaniu etyki uniwersalnej.
PODSUMOWANIE
LITERATURA
PODSTAWOWA
LITERATURA
UZUPEŁNIAJĄCA
2
2
26
13
J.Teichman, Etyka społeczna, Warszawa 2002,
J. Maritain, Dziewięć wykładów o podstawowych pojęciach filozofii
moralnej, Lublin 2001
A.Dróżdż, Permisywizm moralny, Kielce 2005,
Jan Paweł II (encykliki) - Evangelium vitae, Veritatis splendor,
R.Gillon, Etyka lekarska: problemy filozoficzne, Warszawa 1997,
A. McIntyre, Krótka historia etyki, Warszawa 2000,
J. Galarowicz, Fenomenologiczna etyka wartości, Kraków 1997,
K. Stachowicz, W poszukiwaniu podstaw moralności, Kraków 2001,
K. Szewczyk, Etyka i deontologia lekarska, Kraków 1994,
W. Stróżowski, W kręgu wartości, Kraków 1992,
T. Styczeń, ABC etyki, Lublin 1996,
T. Beauchamp, J.F. Childress, Zasady etyki medycznej, Warszawa 1996,
H. Wolff, D. Pedersen, R. Rosenberg, Filozofia medycyny, Warszawa
1993.
METODY
NAUCZANIA
-wykład,
-ćwiczenia
POMOCE
NAUKOWE
PROJEKT (o ile jest
realizowany w
ramach modułu
zajęć)
FORMA
ZALICZENIA
WARUNKI
ZALICZENIA
-rzutnik multimedialny
zaliczenia na ocenę
Aktywne uczestnictwo studenta na ćwiczenia oraz obecność na wykładach
kod efektu
kształcenia
K_W20
K_U12
K_K03
K_K06
K_K10
ODNIESIENIE DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
obszar
treści programowe
cel przedmiotu
kształcenia
M1_W05
j.w.
j.w.
M1_U04
M1_K03
M1_K04
M1_K08
T - test
P – ocena programu usprawniania, praca pisemna
O – odpowiedź ustna lub kolokwium
U – sprawdzian umiejętności praktycznych
W – wolontariat, udział lub uczestnictwo w zajęciach dla osób niepełnosprawnych
Z – zeszyt obserwacji studenta
sposób
oceny
odpowiedź
ustna lub
kolokwium
Download