Document

advertisement
160
1. Nazwa przedmiotu: Podstawy zdrowia publicznego
2. Przedmiot obowiązkowy
3. Kierunek, na którym przedmiot jest realizowany: Lekarsko-dentystyczny
4. Rok studiów, na którym przedmiot jest realizowany: III rok
5. Wymiar godzinowy przedmiotu (na 1- go studenta):
Wykłady:
Seminaria: 30 godzin
Ćwiczenia:
6. Nazwa jednostki realizującej przedmiot: Katedra Nauk Społecznych
Adres jednostki: ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
Numer telefonu: 061 8546911
Numer faxu: 061 8546911
Adres e-mail: [email protected]
7. Kierownik jednostki: prof. dr hab. Michał Musielak
8. Osoby odpowiedzialne za dydaktykę: prof. dr hab. Michał Musielak
dr n med. Maja Matthews-Kozanecka
Kontakt:
Numer telefonu: 061 8546912
Adres e-mail: [email protected]
9. Organizacja zajęć (regulamin zajęć):
1. Regulamin zajęć dotyczący przedmiotów obowiązkowych.
Obecność na zajęciach obowiązkowa – kontrolowana.
Usprawiedliwienie i zaliczenie nieobecności na zajęciach.
2. Forma zaliczenia.
Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa studenta w zajęciach,
opracowania i przygotowania referatu na podstawie wskazań prowadzącego
zajęcia oraz testu zaliczeniowego przeprowadzonego na koniec zajęć. Ważna
jest także aktywność studenta na zajęciach.
10. Cele kształcenia:
Po zakończeniu zajęć z Podstaw Zdrowia Publicznego student powinien posiadać
znajomość podstawowych pojęć z zakresu etyki, deontologii i etyki zawodowej, oraz
podstaw z zakresu podstawowych przepisów prawa medycznego. Powinien umieć
zastosować zasady etyki zawodowej i podstawowych praw pacjenta w kontakcie z
pacjentami. Powinien umieć podejmować właściwe decyzje w trudnych sytuacjach,
wzbudzających dylematy moralne, podczas wykonywania swojego zawodu w oparciu
o zasady etyczne i moralne. Powinien umieć stosować prawo medyczne i
postępować zgodnie z nim.
161
11. Opis przedmiotu:
Zajęcia z Podstaw Zdrowia Publicznego służą wprowadzeniu studenta w
podstawowe zagadnienia z zakresu etyki ogólnej i etyki zawodowej, jak również etyki
medycznej, prawa medycznego i podstaw zdrowia publicznego. Praktycznym
aspektem tych zajęć jest kształtowanie postaw etycznych lekarzy oraz przygotowanie
ich do radzenia sobie z problemami etycznymi w praktyce zawodowej. Na początku
zajęć zostanie zdefiniowana etyka i jej podstawowe pojęcia oraz dokonany jej
podział. Z zagadnień związanych z etyką zawodową zostaną przedstawione główne
pojęcia oraz podstawy etyki zawodowej. Na zajęciach student zapoznając się z
podstawowymi zasadami powinien próbować rozwiązać problemy oparciu o poznane
koncepcje i zasady etyczne oraz kodeks etyki zawodowej i lekarskiej.
12. Tematy seminariów:
1. Wprowadzenie do etyki.
1.1. Podstawowe pojęcia z zakresu etyki ogólnej.
1.2. Pojęcia dobra i zła oraz ich zastosowanie w medycynie.
1.3. Podstawowe wiadomości z zakresu etyki lekarskiej.
1.4. Etyka lekarska w ujęciu historycznym.
1.5. Podstawowe pojęcia z zakresu deontologii lekarskiej.
1.6. Pierwsze kodeksy deontologiczne.
2. Zasady etyki medycznej w pracy zawodowej higienistki dentystycznej.
2.1. Dobroczynność i nieuszkodzenie.
2.2. Autonomia i paternalizm.
2.3. Sprawiedliwość.
3. Zady udzielania zgody przez pacjentów na podjęcie interwencji medycznej.
3.1. Zakres i formy zgody wyrażonej przez pacjenta.
3.2. Zgoda pacjenta na leczenie jako podstawa do interwencji medycznej.
3.3. Postępowanie z pacjentami w przypadku braku zgody.
4. Podstawowe zagadnienia z zakresu etyki zawodowej lekarza.
4.1. Kodeks Etyki Lekarskiej.
4.2. Karta Lekarza.
4.3. Podstawowe akty prawne dotyczące wykonywania zawodu lekarza.
4.4. Prawo wykonywania zawodu.
4.5. Wzór osobowy lekarza.
4.6. Rola rzecznika odpowiedzialności zawodowej i sądów koleżeńskich.
4.7. Błąd lekarski a etyka.
5. Prawa pacjenta.
5.1. Karta Praw Pacjenta.
5.2. Prawa dziecka.
5.3. Stosunki pacjent – personel medyczny.
6. Tajemnica zawodowa.
6.1. Zakres tajemnicy zawodowej.
6.2. Zwolnienie z obowiązku dochowania tajemnicy zawodowej.
6.3. Tajemnica dokumentacji medycznej.
6.4. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej.
6.5. Podstawy prawne prowadzenia dokumentacji lekarskiej/medycznej.
6.6. Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy zawodowej.
6.7. Przepływ informacji w opiece zdrowotnej.
7. Prawo medyczne.
162
7.1. Odpowiedzialność zawodowa lekarzy.
7.2. Odpowiedzialność karna i cywilne.
8. Podstawowe pojęcia z zakresu bioetyki i jej podział.
8.1. Problemy współczesnej bioetyki związane z życiem, chorobą i śmiercią.
13. Zasady i forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie z zajęć student otrzymuje po uzyskaniu pozytywnej oceny z testu,
dodatkowo każdy student na zajęcia przygotowuje referat.
Zaliczenie na podstawie testu zaliczeniowego.
14. Literatura obowiązująca i uzupełniająca:
1) T.L. Beauchamp, J.F. Childres, Zasady etyki medycznej, Warszawa 1996.
2) T. Brzeziński, Etyka Lekarska, Warszawa 2002.
3) M. Nestorowicz, Prawo medyczne, Warszawa 2005.
4) W. Kawecki, Dylematy moralne współczesnego człowieka, Warszawa 1998.
Literatura uzupełniająca
1) M. Safijan, Prao i medycyna, Warszawa 1998.
2) Z. Kalita, Etyka w teorii i praktyce, Warszawa 2005.
3) P. Singer (red.), Przewodnik po etyce, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1998.
Download