Kierunek, specjalność: wychowanie fizyczne

advertisement
WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Kierunek, specjalność: wychowanie fizyczne
Studia I stopnia
HUMANISTYCZNYCH PODSTAW KULTURY FIZYCZNEJ
Katedra
Nazwa przedmiotu
Filozofia – elementy etyki
Imię i Nazwisko osoby
odpowiedzialnej za
przedmiot
Imię i Nazwisko osoby
lub osób prowadzących
przedmiot.
Dr Józef Waligóra
Liczba godzin
wykłady/ćwiczenia
15 godz. wykładów
Liczba Punktów ECTS
1 pkt.
Założenia i cele
przedmiotu
Celem nauczania tego przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi
pojęciami filozoficznej tradycji oraz głównymi systemami filozoficznymi. W ramach
elementów etyki
zostaną wprowadzone pojęcia aksjologii i deontologii .
Wprowadzenie elementów etyki stanowi rodzaj przeciwdziałania potęgującego
zagrożenia czyli cywilizacji śmierci.
Wykład problemowy
Dyskusja dydaktyczna
.
Zaliczenie na ocenę (kolokwium zaliczeniowe, aktywność).
Metody dydaktyczne
Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu
Treści programowe
wykładów
Treści programowe
ćwiczeń
Literatura podstawowa
i uzupełniająca
Dr Józef Waligóra
Wykłady:
1. Narodziny greckiej filozofii. 2. Elementy kosmologii. 3. Spory wokół Sokratesa. 4.
Znaczenie filozofii Platona. 5.Umiarkowany system filozoficzny Arystotelesa.
6.Główne systemy etyczne starożytności: Intelektualizm etyczny, eudajmonizm,
hedonizm i cynizm. 7.Główne założenia filozofii chrześcijańskiej. 8.Racjonalizm
Kartezjusza. 9.Etyka imperatywu kategorycznego I. Kanta. 10.Antropologia
filozoficzna przełomu XIX i XX wieku. 11.Główne nurty filozoficzne wieku XX. 12.
Dokąd zmierza postmodernizm. 13. Relatywizm i permisywizm jako zagrożenia
cywilizacyjne naszych czasów. 14. Koncepcja człowieka festynowego – homo
festivus. 15. Zaliczenie przedmiotu.
1.R. Palacz, Klasycy filozofii, Dowolne wydanie ,
2.J. Hersch, Wielcy myśliciele Zachodu. Dzieje filozoficznego zdziwienia, Warszawa
2001.
3.R. Legutko, Etyka absolutna i społeczeństwo otwarte, Kraków 1998.
4.S. Kowalczyk, Idee filozoficzne posmodernizmu, Radom 2004.
5. M. Heller, Filozofia przyrody, Kraków 2004.
Download