Filozofia Administracja (studia niestacjonarne) - e

advertisement
Prof. UEK dr hab. Leszek Kusak
Katedra Filozofii
Rok akademicki 2016/2017
FILOZOFIA
(z elementami etyki zawodowej)
I. Narodziny filozofii (presokratycy)
1. Jońska filozofia przyrody (Tales, Anaksymander, Heraklit).
2. Parmenides i szkoła eleatów.
3. Atomizm Demokryta.
4. Pitagorejczycy.
II. Metafizyka
1. Przedmiot metafizyki i główne stanowiska.
2. Platońska koncepcja dwóch bytów.
III. Epistemologia
1. Przedmiot epistemologii i główne problemy.
2. Prawda i jej charakter.
IV. Etyka
1. Przedmiot etyki i główne stanowiska.
2. Intelektualizm etyczny Sokratesa.
3. Etyka złotego środka Arystotelesa.
4. Hedonizm Arystypa i Epikura.
5. I. Kanta etyka formalna.
6. Utylitaryzm J. Benthama i J. S. Milla.
7. Etyka ogólna a etyki szczegółowe (geneza, rodzaje, funkcje)
8. Etyka w administracji (kodeksy etyczne, normy, wartości, dylematy etyczne).
9. Zasady etyki korpusu służby cywilnej.
V. Filozofia współczesna (wybrane koncepcje i idee)
1. Nietzscheańska koncepcja człowieka.
2. Antropologia elementarna A. Gehlena.
3. A. Schweitzera etyka czci dla życia.
Wymagania:
1. Znajomość zagadnień prezentowanych na wykładach.
2. Znajomość wskazanych niżej opracowań:
a) Węgrzecki, Zarys filozofii, wyd. 3 rozszerzone, Wydawnictwo UEK w Krakowie,
Kraków 2011;
b) Filozofia człowieka. Wybrane koncepcje epoki nowożytnej (red. L. Kusak),
Wydawnictwo UEK w Krakowie, Kraków 2015.
Dyżury: Katedra Filozofii, pokój 240 (budynek biblioteki UEK), tel. 12/29-35-777
Informacje o dyżurach na platformie moodle.
Sekretariat Katedry Filozofii: pokój 241(budynek biblioteki UEK), tel. 12/29-35-372
pon.– pt. 8.00-15.00, tel. 12/29-35-372
Download