Filozofia Administaracja (studia stacjonarne) - e

advertisement
Prof. UEK dr hab. Leszek Kusak
Katedra Filozofii
Rok akademicki 2016/2017
FILOZOFIA
(z elementami etyki zawodowej)
I. Pojęcie filozofii
1. Przedmiot filozofii.
2. Działy filozofii.
3. Filozofia a nauka.
II. Narodziny filozofii (presokratycy)
1. Jońska filozofia przyrody (Tales, Anaksymander, Heraklit).
2. Parmenides i szkoła eleatów.
3. Atomizm Demokryta.
4. Pitagorejczycy.
III. Metafizyka
1. Przedmiot metafizyki i główne stanowiska.
2. Platońska koncepcja dwóch bytów.
3. Teoria bytu stoików.
IV. Epistemologia
1. Przedmiot epistemologii i główne problemy.
2. Geneza i metody poznania.
3. Prawda i jej charakter.
IV. Etyka
1. Przedmiot etyki i główne stanowiska.
2. Intelektualizm etyczny Sokratesa.
3. Etyka złotego środka Arystotelesa.
4. Hedonizm Arystypa i Epikura.
5. Perfekcjonizm stoików.
6. I. Kanta etyka formalna.
7. Utylitaryzm J. Benthama i J. S. Milla.
8. Etyka ogólna a etyki szczegółowe (geneza, rodzaje, funkcje)
9. Etyka w administracji (kodeksy etyczne, normy, wartości, dylematy etyczne).
10. Zasady etyki korpusu służby cywilnej.
V. Filozofia współczesna (wybrane koncepcje i idee)
1. Nietzscheańska koncepcja człowieka.
2. Antropologia elementarna A. Gehlena.
3. Egzystencjalizm J. P. Sartre’a.
4. A. Schweitzera etyka czci dla życia.
Wymagania:
1. Znajomość zagadnień prezentowanych na wykładach.
2. Znajomość wskazanych niżej opracowań:
a) Węgrzecki, Zarys filozofii, wyd. 3 rozszerzone, Wydawnictwo UEK w Krakowie,
Kraków 2011;
b) Filozofia człowieka. Wybrane koncepcje epoki nowożytnej (red. L. Kusak),
Wydawnictwo UEK w Krakowie, Kraków 2015.
Dyżury: Katedra Filozofii, pokój 240 (budynek biblioteki UEK), tel. 12/29-35-777
Informacje o dyżurach na platformie moodle.
Sekretariat Katedry Filozofii: pokój 241(budynek biblioteki UEK), tel. 12/29-35-372
pon.– pt. 8.00-15.00, tel. 12/29-35-372
Download