Zasady rekrutacji na studia doktoranckie

advertisement
STUDIA DOKTORANCKIE
W dniu 21 marca 2016r. Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie podjął Uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na
stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017.
1. Termin składania podań o przyjęcie :
 od 1 czerwca do 7 września 2016 r. – Filozofia
 od 1 czerwca do 15 września 2016 r. – Historia
2. Miejsce składania dokumentów: Dziekanat Wydziału Humanistycznego
– p. 129 w godz. 11.00 – 14.00 (pon. – czw.) oraz 12.30 – 15.00
(pt.)
– tel. (12) 662-60-99
– e-mail: [email protected]
3. Wymagane dokumenty:
 Podanie do Dziekana Wydziału o przyjęcie na studia
 Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał do
wglądu (tegoroczni absolwenci mogą przedłożyć zaświadczenie z
dziekanatu o uzyskaniu tytułu magistra lub równorzędnego)
 Kwestionariusz osobowy
 Ankieta kandydata
 4 zdjęcia
4. Limity przyjęć na poszczególne dyscypliny:
 filozofia – 15
 historia – 20
Na studia w zakresie historii i filozofii
mogą być przyjmowani absolwenci
wszystkich kierunków studiów posiadający stopień magistra lub równorzędny.
5. Terminy egzaminów:
 filozofia – 13 września 2016 r., godz. 10.00 (Instytut Filozofii
i Socjologii)
 historia – 21 września 2016 r., godz. 12.00 (Instytut Historii)
O
wynikach
egzaminu
kandydaci
zostaną
powiadomieni
decyzją
administracyjną do 30 września 2016 r.
Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatom prawo złożenia
odwołania do Rektora, w terminie 14 dniu od daty doręczenia decyzji.
6. Tematyka rozmowy kwalifikacyjnej
historia:
Problematyka, metody badawcze i podstawowa literatura planowanej rozprawy doktorskiej, w
zależności od deklarowanej epoki: Społeczeństwa i państwa epok dawnych lub Dzieje narodu i państwa
polskiego w XIX – XX w. na tle historii powszechnej.
W ogólnej ocenie zostaną uwzględnione także:

opublikowane lub złożone do druku teksty naukowe, popularnonaukowe i publicystyczne (w
prasie lokalnej, magazynach studenckich i in.)

udział w organizacji szkoleń, kursów, konferencji oraz doświadczenie dydaktyczne

ocena poziomu kultury obywatelskiej wyrażonej w członkostwie w stowarzyszeniach,
fundacjach, wolontariacie i organizacjach pozarządowych i in.
filozofia:
Ogólne założenia badawcze związane z planowanym doktoratem, zagadnienia z historii filozofii ze
szczególnym uwzględnieniem okresu związanego z projektem badawczym kandydata; ocena z egzaminu
w trybie konkursowym
W ogólnej ocenie zostaną uwzględnione także:

opublikowane lub złożone do druku teksty naukowe, popularnonaukowe i publicystyczne (w
prasie lokalnej, magazynach studenckich i in.)

udział w organizacji szkoleń, kursów, konferencji oraz doświadczenie dydaktyczne

ocena poziomu kultury obywatelskiej wyrażonej w członkostwie w stowarzyszeniach,
fundacjach, wolontariacie i organizacjach pozarządowych i in.
*
dokumenty
dostępne
www.up.krakow.pl/whum/
na
stronie
Wydziału
Humanistycznego
–
Download