Współczesna filozofia anglosaska

advertisement
Współczesna filozofia
anglosaska
www.Aleksandra-Derra.eu
Post-kolonialne kompleksy?
Czy na pewno ODKRYCIA
geograficzne?
1492 rok
Ameryka Płn.
72 mln ludzi
kilka wieków
później ok. 4 mln.
1788 rok
Australia
populacja
Aborygenów
750tys.,
po europejskiej
inwazji 150 tys.
Sposób
wykładania
Monograficznie:
problemy
 Historycznie: teorie
 Pokazywanie zależności:
historia rozwiązywania
kwestii i dyskusje
 Kroki milowe: myśliciele
nie-do-pominięcia
 Współczesne pytania i
poszukiwanie
odpowiedzi

O czym będzie mowa?
 Wprowadzenie historyczne:
Gottlob Frege i filozofia
analityczna
 Filozofia języka: podstawowe
pojęcia, teorie i ograniczenia
 Idee wczesnego Ludwiga
Wittgenstein i ich wpływ na
filozofię analityczną
 Poglądy późnego Wittgensteina
na temat filozofii, języka oraz
nauki (2 wykłady)
Freud nie żyje, Marks nie żyje a Darwin też
nie czuje się zbyt dobrze

Czy naturalizować? Projekt epistemologii znaturalizowanej
Willarda van Ormana Quine’a i jego konsekwencje.
Ograniczenia Noama Chomsky’ego propozycji
znaturalizowania badań nad językiem.
 Amerykańscy rewolucjoniści Willard van Orman Quine
(holizm, przekład radykalny, niezdeterminowanie przekładu,
dwa dogmaty empiryzmu), Donald Davidson (radykalna
interpretacja, zasada życzliwości, monizm anomalny), Hilary
Putnam (Ziemia Bliźniacza, problem boskiego punktu
widzenia, mózg w naczyniu).
O czym będzie
mowa?

Neopragmatyzm
Richarda
Rorty’ego i
filozofia jako rodzaj
pisarstwa
(ironistka, słownik
finalny,
antylogocentryzm,
panrelacjonizm,
Bildung)


Metodologiczny zwrot ku
rzeczom: ucieleśnienie we
współczesnych teoriach
podmiotu poznającego
(ucieleśnione, rozproszone i
usytuowane poznanie,
enaktywizm).
Amerykańska filozofia nauki:
rewolucje naukowe Thomasa
Kuhna i anarchizm
metodologiczny Paula
Feyerabenda.
http://lamissuesforum.word
press.com/2009/04/29/therelativism-as-maintenanceof-power/


Wybrane problemy
feministycznej
filozofii nauki na
przykładzie rozwoju
prymatologii.
Antyantropocentryzm
we współczesnej
filozofii podmiotu:
nomada, cyborg, nieczłowiek (Donna
Haraway i historia
pojęcia cyborg).
Mogą się przydać…
Mogą się przydać…
Mogą się przydać…
EGZAMIN:
11 czerwca 2013
 warunek
przystąpienia:
zaliczenie ćwiczeń
 obowiązują
zagadnienia z
wykładu, które na
wykładzie zostaną
„przerobione”

Download