Filozofia prawa SK4

advertisement
Wydział Prawa i Administracji
Jednostka organizacyjna US: Katedra Teorii i Filozofii Prawa
Kierunek: Prawo
Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie
KOD Przedmiotu: 10.0V27K03
Nazwa przedmiotu: Filozofia prawa
Tryb studiów
Rok
Semestr
Rodzaj zajęć:
Liczba
godzin
Punkty
ECTS:
Typ
przedmiotu
Język
wykładowy
stacjonarne
niestacjonarne
II
III
wykład
30
4
K
obowiązkowy
polski
Prowadzący przedmiot:
Wymagania wstępne:
Podstawowe wiadomości z zakresu nauk prawnych, podstawowe wiadomości z zakresu filozofii. Zaliczone: wstęp do
prawoznawstwa oraz ewentualnie filozofia ogólna
Cele przedmiotu:
Student powinien zdobyć wiedzę z zakresu problematyki filozoficznej prawa i prawoznawstwa, historycznych nurtów
filozofii prawa, oraz współczesnych dyskusji filozoficznoprawnych.
Metody dydaktyczne: : Metoda nauczania teoretycznego
Treści merytoryczne przedmiotu:
1/ Miejsce filozofii prawa w systemie nauk filozoficznych oraz prawnych
2/ Koncepcje prawa natury (jako typ poglądów, charakterystyka, odmiany; nurty historyczne: kosmologicznoracjonalistyczny, psychologiczno-woluntarystyczny św.Tomasz, nurt oświeceniowy; koncepcje współczesne: J. Finnis,
L.L. Fuller).
3/ Pozytywizm prawniczy (jako typ poglądów, jako kierunek), geneza, cechy; nurty: nurt anglosaski, nurt
kontynentalny; tendencje: formalistyczna i naturalistyczna; wybrane koncepcje: J. Austin, H.L.A. Hart; współczesny
pozytywizm: O. Weinberger i N. MacCormick-PPI)
4/ Normatywizm (H. Kelsen, A. Merkl); funkcjonalizm( amerykański realizm prawny :O.W. Holmes, K.N.Llewellyn,
idealizm R. Pounda, psychologizm (szkoła skandynawska, L. Petrażycki); integralna filozofia prawa R. Dworkina;
5/ Hermeneutyczna filozofia prawa (wersja metodologiczna, wersja ontologiczna),
6/ Teoria argumentacji prawniczej (retoryka prawnicza Ch. Perelmana, teoria dyskursu prawniczego R. Alexego);
7/ Komunikacyjna filozofia prawa J. Habermasa;
8/ Postmodernistyczne wizje prawa (Critical Legal Studies, feminizm prawniczy)
Forma i warunki zaliczenia: Egzamin, pytania opisowe
Literatura podstawowa:
M. Zirk-Sadowski, Wprowadzenie do filozofii prawa, Warszawa 2004
Literatura uzupełniająca:
J. Stelmach, R. Sarkowicz, Filozofia prawa XIX i XX wieku, Kraków 2002, J.M. Kelly, Historia zachodniej filozofii prawa,
Kraków 2006
Download