Opis przedmiotu – wersja pełna

advertisement
Opis przedmiotu – wersja pełna
Wydział Nauk o Zdrowiu
Nazwa Wydziału
Nazwa kierunku/specjalności Fizjoterapia
Studia (odpowiednie podkreślić)
I stopnia - stacjonarne
I stopnia - niestacjonarne
I stopnia - pomostowe: poziom A / B / C/ D/ E
II stopnia - stacjonarne
II stopnia - niestacjonarne
Filozofia
NAZWA PRZEDMIOTU
(zgodnie z obowiązującym
standardem kształcenia i/lub
programem nauczania
zatwierdzonym przez Radę
WNoZ)
Historia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Liczba godzin
Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma zajęć
dydaktycznych
1. Ogółem
2. Wykłady
3. Seminaria
4. Ćwiczenia
5. Zajęcia praktyczne
6. Praktyki zawodowe
7. Samokształcenie
Punkty ETC
Jednostka organizacyjna
prowadząca zajęcia
Stopień/tytuł/nazwisko i imię
osób realizujących przedmiot
Cele przedmiotu (wynikowe dotyczące wiedzy,
umiejętności i postaw)
15
5
10
Metody dydaktyczne (sposób
pracy nauczyciela,
umożliwiający osiągnięcie
celów kształcenia)
Środki dydaktyczne
usprawniające proces
nauczania
Główne treści programowe z
przedmiotu – forma zajęć
uwzględniająca kolejność,
liczbę godzin, temat i treści
nauczania
wykład, analiza przykładowych tekstów, referaty, dyskusje
1.
2.
Obecność na zajęciach
obligatoryjnych
Kolokwium zaliczeniowe w formie
testu
Forma zaliczenia
przedmiotu (odpowiednie
podkreślić)
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie
1
Katedra Nauk Społecznych
Osoba odpowiedzialna za przedmiot
Wykaz osób prowadzących zajęcia
Prof. Dr hab.Michał Musielak
Dr Jadwiga Wertlewska-Belarz
- znajomość głównych stanowisk i koncepcji filozoficznych
- podanie głównych pojęć i zagadnień dyskutowanych w filozofii;
- rozpoznawanie współczesnych problemów filozoficznych;
- posługiwanie się poznanymi pojęciami filozoficznymi;
- stosowanie podstawowych rozstrzygnięć do współczesności
teksty źródłowe i opracowania, schematy, rysunki, prezentacje multimedialne
Wykłady
Numer
kolejny
1
Liczba
godzin
5
Numer
kolejny
Liczba
godzin
1
5
Temat i treści nauczania
Filozofia jest dyscypliną nauki zajmującą się wszystkimi dziedzinami
znajdującymi się w kręgu zainteresowań człowieka. O jej specyfice
decyduje nie tyle przedmiot, co sposób badania i opracowania zagadnień,
którymi się zajmuje. W trakcie wykładu wyjaśnia się na czym polega
specyfika podejścia filozoficznego wobec takich dziedzin jak
rzeczywistość, poznanie czy wartość. W treści wykładu koncentrują się
wokół tzw. problemu psychofizycznego. Prezentuje się jego rozstrzygnięcia
od momentu jego pojawienia się aż po ujęcia współczesne.
Seminarium
Temat i treści nauczania
Kartezjusz – początki problemu psychofizycznego – człowiek istota
złożona z duszy i ciała. Charakterystyka duszy, charakterystyka ciała.
(fragmenty „Medytacji o pierwszej filozofii”)
Człowiek jako przedmiot i podmiot (Jaspers „Człowiek” - perspektywa
nauki i wolności; Nagel „Subiektywne obiektywne” – o nieusuwalności
perspektywy subiektywnej)
Ćwiczenia
Temat i treści nauczania
2
5
Numer
kolejny
Liczba
godzin
Numer
kolejny
Liczba
godzin
Liczba
godzin
Temat i treści nauczania
Zajęcia praktyczne
Temat i treści nauczania
Praktyki zawodowe
Wykaz literatury
podstawowej dostępnej dla
studenta (do 4 pozycji).
Samokształcenie
Liczba
Temat i treści nauczania
godzin
Kazimierz Ajdukiewicz „Zagadnienia i kierunki filozofii”, Czytelnik, 1949 r.
„Atlas filozofii”, Prószyński i s-ka, 1999r.
„Antologia tekstów filozoficznych”, eSPe, Kraków 2002 r.
Wykaz literatury
uzupełniającej (do 4 pozycji).
Władysław Tatarkiewicz „Historia filozofii” t. I-III, PWN, 1988 r.
„Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny”, Ossolineum,1987 r.
Michał Hempoliński „Filozofia współczesna. Wprowadzenie do zagadnień i kierunków.”,
PWN, 1989 r.
Richard H. Popkin, A. Stroll „Filozofia”
─
─
Należy stosować czcionkę Time New Roman, nr 9, pojedynczy odstęp między wierszami.
Adres strony internetowej dla standardów kształcenia:
http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=117&news_id=982&layout=1&page=te
xt
Download